HABARLAR


TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

20.07.2024

19-njy iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere garaldy.

«ÝAŇLAN, DIÝARYM!» TELEBÄSLEŞIGINIŇ AŞGABAT ŞÄHER JEMLEÝJI TAPGYRY GEÇIRILDI

Täzelikler

19.07.2024

Iýul aýynyň 9-na gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň «Aşgabat» seýilgähinde Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşikleriň çäklerinde ýaş höwesjeň bagşy-sazandalaryň arasynda «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyrynyň jemi jemlendi.

ARKADAG ŞÄHER-BINAGÄRLIGIŇ BELENT NUSGASY

Kitaphanalar

19.07.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň guramagynda «Arkadag şäher-binagärligiň belent nusgasy» atly söhbetdeşlik geçirildi.

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGINE BELENT SARPA

Kitaphanalar

19.07.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Çoganly şäherçe kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda paýtagtymyzyň «Arkaç» medeni dynç alyş söwda merkezinde «Magtymguly Pyragynyň döredijiligine belent sarpa» atly söhbetdeşlik geçirildi.

AKYLDAR ŞAHYRYŇ EDEBI MIRASY-UMUMADAMZAT GYMMATLYGYDYR

Kitaphanalar

19.07.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasynyň guramagynda «Altyn asyr» seýilgähinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlap «Akyldar şahyryň edebi mirasy-umumadamzat gymmatlygydyr» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

KITAP SYNY

Kitaphanalar

19.07.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Neşirleri toplaýyş bölüminde kitaphana täze gelen neşirlere bagyşlap kitaphana syny geçirildi.

HALKYŇ BAGTYÝARLYGY-DÖWLETIŇ BERK BINÝADYDYR

Kitaphanalar

19.07.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi,Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi hem-de Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň ilkinji zenanlar guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda «Halkyň bagtyýarlygy-döwletiň berk binýadydyr» atly maslahaty geçirildi.

SYN

Kitaphanalar

19.07.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Daşary ýurt dillerindäki edebiýatlar bölümi «Abu Aly ibn Sinanyň ömri we döredijiligi» atly kitaphana synyny geçirildi.

KITAPLAR BILIMLERIŇ EGSILMEZ ÇEŞMESIDIR

Kitaphanalar

19.07.2024

«Arkadagyň bagtyýar nesilleri» dynç alyş we sagaldyş merkezinde Mary welaýat çagalar kitaphanasynyň gurnamagynda tomusky dynç alyş möwsümi mynasybetli «Kitaplar bilimleriň egsilmez çeşmesidir» ady bilen söhbetdeşlik, gurjak oýun görkezildi we kitap sergi gurnaldy.

AWAZANYŇ BAGTYÝARLYK MESGENI

Kitaphanalar

19.07.2024

Balkan welaýat çagalar kitaphanasynyň gurnamagynda Tomusky dynç alyş möwsüminde Awaza syýahatçylyk zolagynyň «Daýanç» çagalar dynç alyş sagaldyş merkezinde wagtlaryny hoş geçirýän çagalaryň arasynda «Awazanyň seýilgähleri-bagtyýarlyk mesgeni Eşidilip dur çagalaryň hoş owazly sesleri» atly ertirlik geçirildi.