HABARLAR


MAGTYMGULYNYŇ DÖREDIJILIGI–DÜNÝÄ MEDENIÝETINDE

Kitaphanalar

18.07.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň, Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda «Magtymgulynyň döredijiligi–dünýä medeniýetinde» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

ERTEKILERIŇ TÄSIN DÜNÝÄSINDE

Kitaphanalar

18.07.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasynyň guramagynda Gökderedäki «Ýaşlyk» çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde «Ertekileriň täsin dünýäsinde» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

PÄHIM-PAÝHAS UMMANY

Kitaphanalar

18.07.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň we «Arkadag» teleýaýlymynyň bilelikde guramaklarynda «Pähim-paýhas ummany» atly söhbetdeşlik geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝUNISEF-niň ÝURDUMYZDAKY TÄZE WEKILINI KABUL ETDI

Täzelikler

18.07.2024

17-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekili hanym Jalpa Ratnany kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GAZAGYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISINI KABUL ETDI

Täzelikler

18.07.2024

17-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nurlan Nogaýewi kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

SYN

Kitaphanalar

17.07.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda kitaphana gelip gowşan täze kitaplardan kitaphana syn geçirildi.

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ EDEBI MIRASY

Kitaphanalar

17.07.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy bilen bilelikde Magtymguly Pyragynyň ömrüne we döredijiligine bagyşlap «Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy» atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ KITAPLARYNYŇ TERBIÝEÇILIK ÄHMIÝETI

Kitaphanalar

16.07.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagyr ýaşaýyş toplumynyň kitaphana şahamçasynyň guramagynda Gökderedäki «Ýaşlyk» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan şadyýan çagalaryň arasynda «Gahryman Arkadagymyzyň kitaplarynyň terbiýeçilik ähmiýeti» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

MAGTYMGULY PYRAGY JAHANKEŞDE ŞAHYR

Kitaphanalar

16.07.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň guramagynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynda «Magtymguly Pyragy jahankeşde şahyr» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

SERGI

Kitaphanalar

16.07.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe türkmen halkynyň milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda bu günki günde taryhy-medeni mirasymyzy öwrenmäge we dünýä ýaýmaga giň mümkinçilikler döredildi.