«Änew medeniýetine» degişli bezeg nusgalary rejelenilýär


«Änew medeniýetine» degişli bezeg nusgalary rejelenilýär

«Abiwerd» taryhy-medeni döwlet goraghanasyň hasabynda durýan Altyndepe, Namazga depe, Ýylgynly, Ulug depe, Gara depe ýaly döwlet ähmiýetli ýadygärliklerden «Änew medeniýetine» degişli döwürdeş artefaktlaryň ýüze çykýandygy Günorta Türkmenistanyň çäklerine şu gadymy medeniýetiň giňden ýaýrandygynyň we ösüşlere eýe bolandygyň subutnamasydyr.

Altyn depe ýadygärligi

Altyn depe ýadygärligi

Ýylgynly depe ýadygärligi

Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek we rejelemek baradaky Milli Müdirliginiň ýolbaşçylygynda Kaka etrabynyň Duşak şäherçesinde türkmen-fransuz arheologiýa ekspedisiýasynyň bazasynda 2004-nji ýylda ylmy rejeleýiş ussahanasy döredildi. Geçen ýigrimi ýylyň dowamynda ussahanada özüniň ikinji ömrüne gaýdyp gelen-rejelenen ýüzlerçe arheologiýa tapyndylary Türkmenistanyň Döwlet muzeýlerine tabşyryldy.

Ýylgynly depe ýadygärligi

Namazga depe ýadygärligi

Iş pursady