EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Hasyl bolan hyýallar
13.02.2024

Çagalyk ýyllary Mele aga üçin bu günki gün gymmatly ýatlama boldy. Sebäbi ol özüniň çagalykdaky zehininiň, göz öňüne getirmeleriniň, hyýalyndaky arzuwlarynyň häzirki ajaýyp zamanamyzda hasyl bolandygyna göz ýetirdi.

Änew – gadymy medeniýetiň ojagy
18.01.2024

Geçmişde ata-babalarymyz maddy we medeni gymmatlyklaryň nusgalaryny döretmekde, bu topragyň şan-şöhratynyň dünýä tanalmagynda beýik işleri alyp barypdyrlar.

«Beýik Ýüpek ýolunyň Zarawşan-Garagum geçelgesi» atly köptaraplaýyn hödürnamanyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen ýadygärlikleri
05.01.2024

Amul galasy – Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň günortasynda ýerleşýär (antik döwri-orta asyrlar).

SAZA KÖŇÜL BEREN HALYPA
14.12.2023

Kompozitorlar tebigatyň gudratyny saza öwrüp, adamda mähir, söýgi, joşgun duýgylaryny oýarýar. Olar hemişe gözlegde bolýar.

Köne goňşular (Durmuş we biz)
12.12.2023

«Gelibilseň, Eneş gelnejeňleriňem, Akgülleriňem toýuna geleweri! Goňşudyrlar, gatnaşmaly borsuňyz!». Joralary: «Gyzymyň sähedini berdik» diýenleri bäri her ugradanda ýatlatdy durdy şeýdip.

Bir asyrlyk amanat (Hekaýa)
04.12.2023

Asfalt ýoluň haçan gutarany-ha ýadyma düşenok, ýöne gum depelerinden ulagymyzyň kynlyk bilen ýöräp barýanyna-da eýýäm bir-iki sagat bolupdy. Öz ýanymdan gaýdanyma ökünip başlapdym.

Oba dünýäli halypa
24.11.2023

Halypa ýazyjymyz Narmuhammet Kakabaýew baradaky sözi onuň «Ýürekde galan sargyt» kitabyna Seýitmämmet Hydyrowyň ýazan sözbaşysynda aýdan bir pikiri bilen başlamagy makul bildim:

Ömür menzillerinde
23.11.2023

Bir döwür kakam (Myrat däde) Weli kakanyň ogly Abdylla däde bilen bileräk onuň goýnuny bakypdyr. Mekdebe barmandygy üçin, Abdylla däde oňa barmagy bilen çägäniň ýüzüne adyny — «Myrat» sözüni ýazmagy öwredipdir.

Halk tejribesi – milli mirasymyz
17.11.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary bilen maddy däl medeni mirasymyzy aýawly saklamaga, milliligi dowam etdirmäge, ony dünýä ýaýmaga giň mümkinçilikler döredildi.

SUNGATDA TEBIGAT GÖZELLIGI
13.11.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň bilim we ylym ulgamyna, şonuň bilen birlikde hem türkmen sungatyna we medeniýetine aýratyn üns berip gelýär.