EDEBIÝAT ÄLEMINDE


DÖWLETLILIK DERGÄHI
17.09.2021

Döwlet münberi toplumynyň açylyş dabarasynda kalba dolan duýgular

MEDENI ÖSÜŞLER — YLHAM ÇEŞMESI
13.09.2021

Ady dilimiziň senasyna, başymyzyň täjine, barlygy, öz erkliligi bolsa göwün köşgümize öwrülen eziz Watanymyz bu günki günde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuny toýlaýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyz

LEZZETLI TAGAMLAR
31.08.2021

“Sähel derdi aş basar” Halk arasynda “Sähel derdi aş basar” diýen aýtgy bar. Unaş türkmeniň milli tagamy. Ol gyş aýlary dümewleseň hem peýdaly. Ilki bilen unaşyň hamyryny etmeli. Hamyryna ýumurtga, azajyk gatyk garsaň has tagamly bolýar.

Buýsançnama
26.08.2021

Gül Watanda toýlar-toýa ulaşyp, Aýdymlar aýdylyp, sazlar çalynyp. Ýakyn-daşdan dost-doganlar gelişip, Şanly Garaşsyzlyk — baky bagtymyz!

PALAS DOKAMAK
23.08.2021

Ene-mamalarymyz düşekleriň dürli görnüşlerini döredipdirler, dokapdyrlar, öndüripdirler we düşenipdirler. Şolaryň arasynda palaslara hem uly orun degişli. Palas hem türkmen durmuşynda gadymdan bäri ulanylýan düşekleriň biri.

SEÝITNAZAR SEÝDINIŇ TÄZE TAPYLAN ŞYGYRLARY
18.08.2021

Hormatly Prezidentimiziň yzygiderli tagallalary netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maddy gymmatlyklarymyz bilen bir hatarda ruhy mirasymyzy, şunda ruhy gymmatlyklarymyzyň gözbaşy bolan

GÖZELLIK ÄLEMI
17.08.2021

Türkmen halkynyň dünýäde ukyply, zehinli halkdygyna, onuň ösen, baý, gadymy medeni mirasynyň bolandygyna taryh şaýatlyk edýär. Muňa ussatlyk bilen ýerine ýetirilen ýokary çeperçiligi, hili boýunça tapawutlanýan, hatda sungat

TÜRKMENISTANYM GARAŞSYZ
16.08.2021

Parahatlyk ýaýyp ile, ýaňlanyp dur belent aýdym, Ol mukamdan doýma barmy,onda çäksiz mähir duýdum, Başym gurban keramata, bu Diýary jennet saýdym,

Türkmenistan — dost-doganlygyň mekany Awazada bolup geçen halkara çäreleri munuň aýdyň subutnamasy boldy
09.08.2021

u gün biz ata Watanymyz Türkmenistan — parahatçylygyň hem ynanyşmagyň, dostlugyň hem ösüşiň mekany diýip, uly buýsanç hem guwanç bilen aýdýarys! Hawa, Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly

Myhmanlara gujak açýar Awaza
05.08.2021

Türkmenistan — ajaýyp ýurt. Dag ýerinde dagy, deňiz ýerinde deňzi, joşgunly derýalary, mahmala meňzeýän sähralary bolan bu ajaýyp tebigatly ülkäniň at-owazasy mundan ýüzlerçe asyr ozallaram Ýer ýüzüniň çar künjegine ýaýran.