EDEBIÝAT ÄLEMINDE


Pyragynyň bilim alan ojagy
31.05.2023

Diňe bir türkmen edebiýatynda däl, eýsem, dünýä edebiýatynda hem uly yz galdyran Magtymguly Pyragy heniz çagaka öz kakasyndan ilkinji bilimini alyp, Döwletmämmet Azadynyň şahsy kitaphanasyndaky gündogar edebiýatynyň golýazmalaryny okap özleşdiripdir.

PARFIÝANYŇ TARYHY ŞÖHRATY
30.03.2023

Bitarap döwletimiziň belent ruhunda gaýtadan dikeldilýär.

«YMMATDYR GARA GÖZLERIŇ...»
27.03.2023

Magtymguly Pyragynyň döredijiligi edebiýat älemine ýagty şuglasyny saçýan öçmejek ýyldyzdyr. Ussadyň şygyrlary durmuşyň ähli babatlaryny, dünýäniň gurluşyny öz içine alýan ylymlar ummany.

Baýram güni
07.03.2023

Golda baryn geýer çykar Baýram güni ýerden ýörän.

Bahar geldi
03.03.2023

Bahar geldi, bahar geldi, adamlar! Ýürekleriň doňun çözmäge geldi.

ÝAZ ÝETIP GELÝÄR
28.02.2023

Ýene göçgün göwün düşdi hyýala, Gyş gutaryp, täze ýaz ýetip gelýär.

BEÝIK AKYLDARYŇ MEKANYNA SEÝRANDA
23.02.2023

Arkadagly Serdarymyzyň nazary düşen Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň ähli görkezijiler babatda öňe saýlanyp, ýokary derejedäki pul baýragyna mynasyp bolmagy balkanly ildeşlerimiz bilen bir hatarda, ählimiziň buýsançly başymyzy Göge ýetirdi.

GALALAR — ŞÖHRATLY TARYHYŇ BEÝANY
22.02.2023

Diýarymyzyň çar künjeginde ýaýylyp ýatan giňişliklerde sudur bolup, uzaklardan magallaklap görünýän galalarda biygtyýar nazaryň eglenýär.

AKYLDAR ŞAHYRYŇ DÖREDIJILIGINIŇ ÇEPERÇILIGI
06.02.2023

Milli medeniýetimize, ene dilimize, nusgawy edebiýatymyza bolan buýsanç geçmiş mirasymyzy öwrenmäge ruhlandyrýar. Geçmiş mirasy öwrenmekde bolsa Magtymguly Pyragynyň ajaýyp şygyrlary gymmatly hazyna bolup durýar.

“ÝURT BINAMYZ GAÝYM BOLSUN, GOÝULSYN!..”
24.01.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň beýik şahsyýetleriniň, şol sanda söz ussatlarynyň ömri-döredijiligini, edebi mirasyny toplamak, ylmy esasda öwrenmek we dünýä ýaýmak babatda giň gerimli işler amala aşyrylýar.