DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Nurbibi NAZAROWA
18.01.2022

Nurbibi Nazarowa 1959-njy ýylyň 3-nji martynda Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Ata Salyh obasynda eneden bolýar. Ol 1976-njy ýylda ozalky Aşgabadyň Gara Seýitliýew adyndaky medeni-aň bilim tehnikumyna gaýybana

SARAGT BABAÝEW
03.01.2022

Türkmenistanyň hormatly il ýaşulysy Saragt Babaýew 1948-nji ýylyň ýanwar aýynyň 1-ine Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynda eneden dogulýar. 1970-1974-nji ýyllarda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň

Kakageldi Gurbangeldiýew
03.01.2022

Özboluşly döredijilik akymy, tomaşaçylaryna şatlyk paýlaýan eserleri bilen tanalýan suratkeş Kakageldi Gurbangeldiýew 1956-njy ýylyň 2-nji noýabrynda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň “Täze oba” geňeşliginde dünýä inýär.

Gurt NAZAROW
03.12.2021

Gurt Nazarow 1949-njy ýylyň 12-nji oktýabrynda Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Momataý geňeşliginde eneden bolýar. Orta mekdebi tamamlap, 1966-1973-nji ýyllarda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky

Bilbil MÄMMEDOW
18.11.2021

Bilbil Mämmedow 1950-nji ýylyň 5-nji iýulynda Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde eneden bolýar. 1973-nji ýylda M.S.Şepkin adyndaky ýokary teatr sungat institutyny tamamlaýar. Ol ýokary okuw mekdebinde okaýarka,

Durdy MAGTYMOW
09.11.2021

Durdy Magtymow 1925-nji ýylda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde eneden doguldy. 1942-nji ýylda ol Türkmenbaşy şäherindäki 2-nji orta mekdebi gutardy. Ol zähmet ýoluny Nohur obasynda mugallymçylykdan başlady.

Berdi MOLLAÝEW (1925 – 2002 ý.ý.)
02.11.2021

Berdi Mollaýew 1925-nji ýylyň Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň 1-nji Gökje obasynda dogulýar. Ol başda Marynyň H.Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebinde okap, az salym mugallymçylyk edýär.

Oguljahan MÄMIKOWA – (1929-2006 ý.ý.)
26.10.2021

Oguljahan Mämikowa 1929-njy ýylyň 26-njy fewralynda Bäherden etrabynyň ozalky Kelete obasynda doguldy. 1946-1950-nji ýyllar aralygy Daşkendiň Hukuk institutynyň Aşgabatdaky bölüminde okaýar. 1950-nji ýyldan başlap Türkmen radiosynda alypbaryjy

Annageldi Kulyýew
22.10.2021

Annageldi Kulyýew 1927-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Bamy obasynda eneden bolýar. Orta mekdebi gutarandan soň, 1946-1952-nji ýyllarda Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebinde okaýar.

Anna MELÄÝEW
18.10.2021

Anna Meläýew 1962-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde eneden bolýar. Ol Serdar şäherindäki orta mekdebi tamamlap, 1979-njy ýylda Oguzhan adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginde režissýoryň kömekçisi