HABARLAR


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI AHAL WELAÝATYNYŇ EDARA EDIŞ MERKEZINIŇ GURLUŞYGYNYŇ BARŞY BILEN TANYŞDY

Täzelikler

19.01.2022

18-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda

“Watan waspy dillerde”

Kitaphanalar

19.01.2022

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň bilelikde gurnamagynda “Watan waspy dillerde”

Abadan ýurdumyza buýsanç

Täzelikler

18.01.2022

Düýn Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde açylan sergide ýurdumyzyň suratkeşleriniň 70-e golaýynyň şekillendiriş we amaly-haşam sungaty boýunça döreden eserleriniň

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

18.01.2022

17-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň

KADALARY BERK BERJAÝ EDIŇ!

Täzelikler

17.01.2022

Pasla görä geýniň! Maslahatlara eýeriň! Gyşda howanyň derejesiniň peselýändigini nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, şeýle hem häzirki wagtda tozan

Aşgabatda türkmen-owgan gepleşikleri geçirildi

Täzelikler

17.01.2022

15-nji ýanwarda Owganystanyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Amir Han Mottakiniň ýolbaşçylygynda paýtagtymyza gelen owgan wekiliýetiniň saparynyň çäklerinde duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

17.01.2022

14-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir

“ Siziň bilen bagtyýar biz, Arkadag !”

Kitaphanalar

17.01.2022

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň bilelikde gurnamagynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly mynasybetli

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary

Täzelikler

14.01.2022

13-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Uzynada meýdançasyna bardy hem-de şol ýerde nebitgaz pudagyny mundan beýläk-de

AJAÝYP KÖÝTENDAG

Syýahatçylygyň mekany

14.01.2022

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda döwletimiziň ähli ulgamlarynda köpugurly özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Amala aşyrylýan ykdysady özgertmeler häzirki wagtda dünýäde