HABARLAR


Bäşim Nuralynyň uçgunlary – Bagtyýar ýaşlar

Täzelikler

29.05.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we Şekillendiriş sungatynyň sergi merkezi, Türkmenistanyň Suratkeşler birleşigi bilen bilelikde gurnamaklarynda Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly

Synla şahyr arzuw eden döwrüňi!

Kitaphanalar

29.05.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasy bilen Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň bilelikde guramagynda «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumynda «Synla şahyr arzuw eden döwrüňi!» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

Akyldar şahyryň goşgulary – asylly terbiýäniň çeşmesi

Kitaphanalar

29.05.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasynyň guramagynda 85-nji orta mekdebinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Akyldar şahyryň goşgulary – asylly terbiýäniň çeşmesi» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

«Magtymguly» atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy

Kitaphanalar

29.05.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasy bilen I.Gandi adyndaky lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli halkymyzyň eline gelip gowuşan «Magtymguly» atly täze kitabyň tanyşdyrlyş dabarasy geçirildi.

Soragy bizden, jogaby sizden!

Kitaphanalar

29.05.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda «Arkadag» teleýaýlymynyň we Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşygy bilen bilelikde guramaklarynda «Soragy bizden, jogaby sizden!» atly bäsleşik geçirildi.

Halyçylyk-öýdümleriň öwüşgüni

Kitaphanalar

29.05.2024

Daşoguz welaýat çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 25-nji orta mekdebi bilen bilelikde «Halyçylyk-öýdümleriň öwüşgüni» ady bilen baýramçylyk agşamyny geçirdi.

Elimiň işi – edebimiň başy

Kitaphanalar

29.05.2024

Mary welaýat çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda «Elimiň işi – edebimiň başy» ady bilen Mary şäherindäki 10-njy orta mekdebiniň okuwçylarynyň arasynda haly baýramçylygy mynasybetli söhbetdeşlik geçirdi. Türkmen halysynyň täsin dünýäsi, onuň her-bir gölüniň aňladýan manysy barada gyzykly gürrüňler edildi.

«Kitapsyz öý-otsuz ojak ýalydyr» atly okyjylaryň arasynda bäsleşik

Kitaphanalar

29.05.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda ýaşlary kitaphanalara işjeň çekmek, olaryň kitaba bolan söýgüsini has-da güýçlendirmek, bilim derejesini artdyrmak,

Otursam agaçlar bile

Medeni miras

29.05.2024

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy botaniki, biologiki we tebigatyň medeni we ýabany ösümlikler baradaky ylmy taglymatlaryny, sagdyn ekologik gymmatlyklaryny öz içine alýan çeper söz senedindäki waspnamalara, salgylanmalara, tarypnamalara, meňzetmelere we şahyrana setirleriň

BILDIRIŞ

Konsertler

29.05.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýurdumyzyň sazçylyk we sungat ugurly okuw mekdeplerinde bilim alýan aýdym-saz sungatyna höwesli, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak, olary sungatyň dürli ugurlary boýunça döredijilige höweslendirmek hem-de ýaş sazandalaryň ýerine ýetirijilik ukyplaryny kämilleşdirmek maksady bilen, Ýaşlar simfoniki orkestriniň we birleşen çagalar horunyň konsertini geçirýär.