HABARLAR


MILLI GEŇEŞIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY AHAL WELAÝATYNYŇ TÄZE, DÖWREBAP EDARA EDIŞ MERKEZINIŇ GURLUŞYGYNYŇ BARŞY BILEN TANYŞDY

Täzelikler

16.08.2022

13-nji awgustda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy

Türkmen deňiz ýakasynda halkara pudaklaýyn maslahatyň çärelerine badalga berildi

Täzelikler

16.08.2022

14-nji awgustda köp sanly daşary ýurtly myhmanlary göwnaçyk kabul edýän

TÜRKMENISTANDA HAZAR DEŇZINIŇ GÜNI BELLENILDI

Täzelikler

16.08.2022

12-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISI

Täzelikler

16.08.2022

12-nji awgustda Hazaryň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly

Watan diňe halky bilen Watandyr!

Muzeýler

16.08.2022

Hormatly Prezidentimiziň wezipä girişmek dabarasynda eden çykyşynda ýurdumyzy

Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk eserleri - Beýik ösüşleriň gözbaşy

Kitaphanalar

16.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň

Bagtyýar nesilleriň hemrasy kitap

Kitaphanalar

16.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň

“Türkmen halk ertekileri-terbiýe mekdebi”

Kitaphanalar

15.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh

Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabyndan

Kitaphanalar

12.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda

Türkmen halk ertekileri kitabyndan “Jadyly sözüň güýji” ertekisi

Kitaphanalar

12.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh