HABARLAR


“Ylym zeminiň zynaty”

Kitaphanalar

09.06.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň çoganly şäherçe kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda, Ylymlar güni mynasybetli “Ylym zeminiň zynaty” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

“Milli medeniýetiň güllän zamany, arzuwlan zamanaň geldi Pyragy”

Kitaphanalar

09.06.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň Täze zaman medeniýet merkezi bilen bilelikde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Milli medeniýetiň güllän zamany, arzuwlan zamanaň geldi Pyragy” ady bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

“Türkmen halk ertekikeri, halk döredijiligiň öçmejek nury”

Kitaphanalar

09.06.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Çoganly şäherçe kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň Gökderedäki “Beýik Serdar nesilleri” çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde tomusky dynç alyş möwsüminde şadyýan dynç alýan çagalaryň arasynda “Türkmen halk ertekileri, halk döredijiligiň öçmejek nury ” ady bilen sesli okaýyş geçirildi.

“Bagtyýar döwrümiň suratkeş ýaşlary”

Täzelikler

09.06.2023

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 7-nji çagalar sungat mekdebinde medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygyrýet gününe bagyşlanyp “Bagtyýar döwrümiň suratkeş ýaşlary” atly sergisi geçirildi.

«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň Aşgabat şäheri boýunça jemleýji tapgyry geçirildi.

Täzelikler

09.06.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynda zehinli ýaş neslini terbiýeläp ýetişdirmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Ýaşlaryň abraýly festiwallara, döredijilik gözden geçirilişlere we dürli döredijilik bäsleşiklerine işjeň gatnaşmaklary üçin ähli şertler döredilýär.

Ylymlar güni mynasybetli «Dünýäniň açary-ylym» atly sergi

Muzeýler

09.06.2023

Halkymyzyň geljegi bolan ýaş nesliň saýlap alan kärini öwrenip bilim almakda, olaryň ylmy taýdan sowatly, maksada okgunly we ýokary hünärli bolmaklary üçin hem uly mümkinçilikler bar. Ýurdumyzda her bir baýramçylyklar uly şatlyk-şowhun bilen bellenilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde hem Ylymlar güni mynasybetli «Dünýäniň açary-ylym» atly sergi gurnaldy.

Türkmenistanyň halk bagşysy Gurbandurdy Jeňow (1923-1995) 100 ýyllygy

Medeni miras

09.06.2023

Gurbandurdy Jeňow 1923-nji ýylyň ýaz aýlarynda, Ahal welaýatynyň Abadan şäherini (häzirki Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etraby) etekläp oturan Garadaşaýak obasynda dünýä inýär. Büzmeýin, Gökdepe sebitlerinde göreş tutanda ýagyrnysy ýere degmedik Jeň pälwanyň öýi mydama gelim-gidimli bolupdyr. Myhmanlaryň arasynda bagşy-sazandalar hem az bolmandyr. Häli-şindi aýdylýan aýdymlar, çalynýan sazlar, gyzykly söhbetler Gurbandurdyny çagalykdan sungat ýoluna atarýar.

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGYNYŇ WENGRIÝANYŇ PREMÝER-MINISTRI BILEN DUŞUŞYGY

Täzelikler

09.06.2023

8-nji iýunda Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň Türkmenistana iki günlük resmi sapary başlandy.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ DAŞARY SYÝASY BAŞLANGYÇLARYNDAN UGUR ALYP

Täzelikler

09.06.2023

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistan «Dialog — parahatçylygyň kepili» filosofiýasyna eýerip, Bitaraplyga, parahatçylyk söýüjilige we hoşniýetli goňşuçylyga esaslanýan «Açyk gapylar» syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirýär.

“KALBYMYŇ OWAZY”

Täzelikler

08.06.2023

Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde 2023-nji ýylyň iýun aýynyň 7-ne suratkeşler: Nursähet Eýeberenowyň, Röwşen Akyniýazowyň, Öwezmuhammet Akmuhammedowyň, Azat Taganowyň “KALBYMYŇ OWAZY” atly suratkeşleriniň toparlaýyn sergileri açyldy.