HABARLAR


Keşdelenen sagat gaby

Medeni miras

23.11.2021

Türkmen durmuşynda hojalyk maksatly gaplaryň dürli görnüşi ulanylýar. El hünärinden, tikin-çatyndan ökdelik bilen baş çykarýan ene-mamalarymyz dutar gaby, gyjak gaby, sagat gaby, duztorba, çaýhalta, gapjyk, ikselik, horjun, elbukja

Alaja ýüp sungaty

Medeni miras

19.11.2021

Zenanlarymyz el hünäriniň aýratyn görnüşleri alaja örmek, jähek çalmak, aldymgaç kakmak başarjaňlygy bilen hem tanalýarlar. Dürli reňkli ýüpek sapaklardan taýýarlanýan jähekdir aldymgaç ýüpleri bilen milli lybaslarymyzyň

KEŞDEÇILIK – NAÝBAŞY SUNGAT

Medeni miras

29.10.2021

Türkmen zenanlary irki döwürlerden bäri lybaslary keşde bilen bezäp geýmeklige uly üns beripdir. Olar diňe bir egin-eşikleri däl, eýsem hojalykda ulanylýan dürli esbaplary hem keşdeläpdirler. Türkmen halkynyň döreden milli,

Şa serpaýly ussalar

Medeni miras

18.10.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen medeni mirasymyzy ylmy taýdan öwrenmäge we giňden wagyz etmäge uly üns berilýär. Maddy däl medeni mirasymyzyň naýbaşy

Öýlerimiz çagaly, ýorganlarymyz balaly bolsun

Medeni miras

17.09.2021

Türkmeniň döreden milli gymmatlyklarynyň içinde ýapynmak üçin taýýarlanylýan ýorganlar hem ähmiýetli orunda durýar. Ýorgan taýýarlamagyň tejribesi el işleriniň aýratyn bir nusgasy hökmünde asyrlaryň dowamynda kämilleşip gelipdir.

ALTYN AŞYGYM, ALÇY GOP

Medeni miras

15.09.2021

Türkmen halkynyň milliligini alamatlandyrýan köp sanly gymmatlyklary bar. Şolaryň biri hem nesil terbiýesi bilen baglanyşykly döredilen aşyk oýnudyr. Nesilleriň sagdyn bedenli, çeýe, aňyýet taýdan ösen bolmagynda milli oýunlar

LEZZETLI TAGAMLAR

Medeni miras

31.08.2021

“Sähel derdi aş basar” Halk arasynda “Sähel derdi aş basar” diýen aýtgy bar. Unaş türkmeniň milli tagamy. Ol gyş aýlary dümewleseň hem peýdaly. Ilki bilen unaşyň hamyryny etmeli. Hamyryna ýumurtga, azajyk gatyk garsaň has tagamly bolýar.

PALAS DOKAMAK

Medeni miras

23.08.2021

Ene-mamalarymyz düşekleriň dürli görnüşlerini döredipdirler, dokapdyrlar, öndüripdirler we düşenipdirler. Şolaryň arasynda palaslara hem uly orun degişli. Palas hem türkmen durmuşynda gadymdan bäri ulanylýan düşekleriň biri.

MILLI MIRAS GENJI-HAZYNAM

Medeni miras

16.08.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda halkymyzyň baý durmuş tejribesi esasynda toplanan, jemgyýetiň ruhy baýlygynyň aýrylmaz bölegi hasaplanylýan gymmatlyklarymyzy öwrenmek,

SENETKÄRE SARPA

Medeni miras

09.07.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda halkymyzyň döreden baý mirasyny öwrenmek, gorap aýawly saklamak, şonuň bilen birlikde halk mirasynyň naýbaşy nusgalaryny dörediji