HABARLAR


BMG-niň Ilat Gaznasynyň (UNFPA) okuw maslahaty

Medeni miras

24.11.2022

Türkmenistan döwletimizde aýal-gyzlaryň hormat-sapasy belentde tutulýar. Her ýylyň bahar paslynyň ilkinji günlerinde, has dogrusy, 8-nji martda Halkara Zenanlar güni giňden baýram edilip ýokary derejede bellenilip geçilýär.

TEBIGAT TÄSINLIKLERINIŇ AJAÝYP KÜNJEGI

Medeni miras

21.11.2022

Ýurdumyz tebigat täsinliklerine baý ülkedir. Türkmen tebigatynyň gözel künjekleriň biri hem Köýtendag hasaplanylýar. Döwletimizde Köýtendagyň tebigat täsinliklerini, baýlyklaryny ylmy taýdan hertaraply öwrenmek, olar barada maglumatlary toplamak

«Türkmenistan ýüpekçiligiň gadymy mekany» atly maslahat we sergi geçirildi

Medeni miras

17.11.2022

Türkmen halky ýüpekçilik bilen has irki döwürlerden bäri meşgullanyp gelýär. Dünýäde iň oňat matalaryň Merwde, Nusaýda dokalandygy barada taryhy maglumatlar, halkymyzyň ýüpek gurçugyny saklamak we onuň pilesinden ýüpek almak däpleri

ALABAÝ TÜRKMENIŇ MILLI GYMMATLYGYDYR

Medeni miras

01.11.2022

Pederlerimizden miras galan gymmatlyklarymyzyň ýokary derejede sarpalanýan zamanasy bolan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyzyň medeni

2022-nji ýylyň 12–14-nji oktýabry aralygynda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde geçirilen «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwaly

Medeni miras

21.10.2022

«Türkmeniň Ak öýi» binasynda «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalynyň açylyş dabarasy we festiwalyň açylyş dabarasy mynasybetli medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçirildi.

«Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwaly üstünlikli geçirildi

Medeni miras

18.10.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda medeniýet ulgamyny yzygiderli ösdürmek, täze belent derejelere çykarmak barada alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işler

Dünýä halklaryny dostlaşdyrýan medeni köpri

Medeni miras

13.10.2022

Hormatly Prezidentimiziň bimöçber goldaw-hemaýatlary netijesinde dünýä döwletleriniň arasynda parahatçylyga we ynanyşmaga esaslanýan halkara hyzmatdaşlygynda özara medeni gatnaşyklar yzygiderli ösdürilýär. Türkmenistanda halkara

“MILLI ÇAGA OÝUNLARYNYŇ NESIL TERBIÝESINDÄKI ÄHMIÝETI” atly dabaraly çäre

Medeni miras

13.09.2022

Döwletli Diýarymyz bagtyýarlygyň, bagtly nesilleriň ýurdy hasaplanylýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe çagalar hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Ýurdumyzda iň kämil tehniki serişdeler bilen üpjün edilen çagalar baglarynyň, umumy bilim berýän we ýöriteleşdirilen mekdepleriň, ýokary okuw mekdepleriniň ençemesiniň gurulmagy we öňden hereket edýänleriniň bolsa döwrebaplaşdyrylmagy nesiller dogrusyndaky çäksiz aladalardan nyşandyr.

Pugtama

Medeni miras

19.08.2022

Pugtama – sanjym usulynyň aýratyn özboluşly görnüşi. «Pugtama»

HAÝWANAT DÜNÝÄSI BILEN BAGLY KEÇE NAGYŞLARY

Medeni miras

27.06.2022

Haýwanat dünýäsi bilen baglanyşykly “goçak”, “öküz oňurga”, “tazy guýruk”, “güjük yzy”, “durna hatar” ýaly güller hakynda aýratyn gürrüň etmek isleýärin. Keçe güllerinde bu nagşyň dürli görnüşlerine we atlandyrylyşlaryna: “dört goçak”, “kelleli goçak”, “goçanak”, “goçbuýnuz”, “goçgarşah” we beýlekilere duşmak bolýar.