HABARLAR


TEATR USSATLARYNYŇ HALKARA ÜSTÜNLIGI

Teatr we kino dünýäsi

02.06.2023

Arkadagly Serdarymyzyň tagallalary bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda dünýä döwletleri, hususan-da, Merkezi Aziýa döwletleri bilen diňe bir ykdysady ulgamlary bilen birlikde medeni-ynsanperwer ulgamlarynda hem özara bähbitli hyzmatdaşlyklar üstünlikli ýola goýulýar.

2023-nji ýylyň 18-21 nji maý aýy aralygynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň TERTIBI

Teatr we kino dünýäsi

17.05.2023

2023-nji ýylyň 18-21 nji maý aýy aralygynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň TERTIBI

“Dawa nämeden başlandy?”

Teatr we kino dünýäsi

31.03.2023

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda “Dawa nämeden başlandy?” ady bilen täze sahna eseri goýuldy. Bu dramany “Drama režissýory” hünäriniň 3-nji ýyl talyby Merdan Nazarow täzeden işläp sahnalaşdyrdy.

“Ýaşlyk joşguny”

Teatr we kino dünýäsi

30.03.2023

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda “Ýaşlyk joşguny” ady bilen täze sahna eseri goýuldy. Bu dramany Türkmen döwlet medeniýet institutynyň uly mugallymy, toparyň çeper ýolbaşçysy Ereş Hamraýew sahnalaşdyrdy. Sahna bezegini suratkeş Dünýägözel Durdyýewa, saz bezegini Serdar Kerimow, yşyk bezegini Myrat Batyrow ýerine ýetirdiler.

2023-nji ýylyň mart aýynyň 30-y- aprel aýynyň 2-si aralygy ýurdumyzyň teatrlarynda we döwlet sirkinde görkeziljek sahna oýunlarynyň TERTIBI

Teatr we kino dünýäsi

30.03.2023

2023-nji ýylyň mart aýynyň 30-y- aprel aýynyň 2-si aralygy ýurdumyzyň teatrlarynda we döwlet sirkinde görkeziljek sahna oýunlarynyň TERTIBI

Super gaýyn ene

Teatr we kino dünýäsi

28.03.2023

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda sahnalaşdyrylan özbek dramaturgy Sanjaraly Ymamowyň ,,Super gaýyn ene’’ oýny ahlak päkligi, sadalyk, ynsanperwerlik hakda söhbet açýar.

ROMEO WE JULÝETTA

Teatr we kino dünýäsi

04.11.2022

Wilýam Şekspiriň «Romeo we Julýetta» tragediýasy dünýä meşhur eserleriň biridir. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda tomaşaçylara hödürlenýän bu eser, söýgi hakyndaky ajaýyp eserdir.

NAÝBAŞY TOWŞAN

Teatr we kino dünýäsi

03.11.2022

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda sahnalaşdyrylan, tanymal rus dramaturgy I.Çernyşewiň körpe tomaşaçylar üçin ýazan, dünýäniň birnäçe döwletleriniň sahnasynda goýulan meşhur “Naýbaşy towşan” eserini teatryň zehinli režissýory

Teatrlaryň döredijilik saparlary

Teatr we kino dünýäsi

02.11.2022

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry 24 — 31-nji oktýabrda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň hem-de etraplarynyň döwrebap medeniýet öýlerinde «Söýgi duralgasy» atly sahna oýnuny we «Geliň, gülşeliň!» atly aýdym

«AÝY» («ÇOÇA»)

Teatr we kino dünýäsi

01.11.2022

Bu sahna oýny Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynyň soňky möwsümlerde sahna çykaran eserleriniň özboluşlylarynyň biri. Bu spektakly beýik rus ýazyjysy A.P.Çehowyň adybir eseri esasynda