HABARLAR


“Parahatçylyk ýoly bilen dünýä dolan Diýarym”

Kitaphanalar

31.08.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Gypjak Medeniýet öýünde “Parahatçylyk ýoly bilen dünýä

“Biz bagtyýar döwrüň çagalary”

Kitaphanalar

24.08.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde Gökderedäki “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” hem-de “Ýaşlyk” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde Garaşsyzlygyň şanly

“Şorta sözler”

Kitaphanalar

23.08.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde türkmen halk döredijiligi boýunça “Şorta sözler” atly

“Arkadagyň sagdyn durmuş ýörelgesi”

Kitaphanalar

23.08.2021

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Zenanlar guramasy bilen Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň bilelikde gurnamagynda Türkmen Standartlarynyň Baş Döwlet gullugynyň Gökderedäki

“Rus halk ertekilerine syýahat”

Kitaphanalar

20.08.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde rus halk ertekilerine bagyşlanan “Rus halk ertekilerine syýahat”ady bilen

“Muny bilmek gyzykly”

Kitaphanalar

20.08.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde Gökderedäki “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dünýäniň iň owadan guşlaryny aýtmak

Hormatly Prezidentimiziň “Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy” atly kitabyndan

Kitaphanalar

18.08.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Demirýolçy” tomusky çagalar sagaldyş we dynç alyş

Kitapdyr adamyň ruhy hemrasy

Kitaphanalar

17.08.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Çynar” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Kitapdyr adamyň ruhy hemrasy” atly söhbetdeşligini geçirdi. Kitaphana hünärmeni Mähriban

“Türkmen galalary hakynda rowaýatlar”

Kitaphanalar

16.08.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde türkmen halkynyň geçmişde guran galalaryna bagyşlap

“Parahatçylygyň we ynanyşmagyň dünýä ykraryýeti”

Kitaphanalar

12.08.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasynda 2021-nji ýyl “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli