HABARLAR


Türkmen atlary - türkmen halkynyň milli buýsanjy

Kitaphanalar

19.04.2024

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramasynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet kitaphanasynyň Kitaphanalara abonement bölümi, Kärdeşler arkalaşygy hem-de Türkmen atlary kitaphanasynyň işgärleri bilen bilelikde «Türkmen atlary - türkmen halkynyň milli buýsanjy» atly sergisi gurnaldy.

Saz eýlese dutar - gyjak

Kitaphanalar

19.04.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynda Aşgabat şäheriniň Medeniýet müdirliginiň 5-nji çagalar sungat mekdebiniň aýdym–saz topary «Saz eýlese dutar – gyjak» atly duşuşygy geçirildi.

Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy

Kitaphanalar

19.04.2024

Türkmen halkynyň müňýyllyklara uzap gidýän taryhy ýoly bar. Ol taryhy ýol baý medeni mirasda jemlenendir. Şeýle gymmatly mirasyň aýdyň mysaly bolsa Magtymguly Pyragynyň baý döredijiligidir. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Sorag-jogap bölümi «Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy» atly söhbetdeşligini geçirdi.

Gadamy batly bedew

Kitaphanalar

19.04.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň daşary ýurt dillerindäki edebiýatlar bölüminde «Gadamy batly bedew» atly kitap sergisi gurnaldy. Sergide Gahryman Arkadagymyzyň «Gadamy batly bedew» atly kitabynyň daşary ýurt dillerinde çap edilen nusgalary goýuldy.

Şan-şöhraty arşa galan bedewler

Kitaphanalar

19.04.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Oba hojalyk edebiýatlary bölüminde «Şan-şöhraty arşa galan bedewler» atly kitap sergisi gurnaldy. Bu kitap sergisi Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýurdumyzyň milli buýsanjy bolan behişdi bedewler barada edilýän tagallalarynyň uludygyny açyp görkezýär.

Änew şäheri geçmişiň buýsançly sahypalary

Kitaphanalar

19.04.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasy bilen Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň bilelikde guramagynda «Änew şäheri geçmişiň buýsançly sahypalary» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Magtymguly Pyragy-ynsan paýhasynyň gönezligi

Kitaphanalar

18.04.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň dünýä dolan şöhratyny has-da beýgeltmek we ony giňden wagyz etmek boýunça ýurdumyzda giň gerimli işler alnyp barylýar.

Owazasy dünýä dolan bedewler

Kitaphanalar

18.04.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 83-nji orta mekdebiniň bilelikde guramagynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli «Owazasy dünýä dolan bedewler» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

Bagtyýar geljegiň şöhraty bedew

Kitaphanalar

18.04.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ýeňiş kitaphana şahamçasynyň guramagynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli «Bagtyýar geljegiň şöhraty bedew» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy

Kitaphanalar

18.04.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabarada çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda milli medeniýetimiz, nusgawy edebiýatymyz dünýä ýaýylýandygyny belläp geçdiler.