HABARLAR


“Güllerden nagyş edip, ilim Nowruz toýlaýar” – atly edebi söhbetdeşlik

Kitaphanalar

23.03.2023

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynda Milli Bahar baýramy, Nowruz baýramy mynasybetli “Güllerden nagyş edip, ilim Nowruz toýlaýar” – atly edebi söhbetdeşlik geçirdiler.

“Nowruz geldi bu bagtyýar Diýara”

Kitaphanalar

17.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy “Türkmengaz” döwlet konserniň medeni-işewürlik merkezinde “Nowruz geldi bu bagtyýar Diýara” ady bilen wagyz-nesihat çäre geçirildi.

“Bahar- köňülleriň ylhamy”

Kitaphanalar

17.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Bahar- köňülleriň ylhamy” ady bilen 91-nji orta mekdebiniň okuwçylarynyň gatnaşmagynda goşgy bäsleşigi geçirildi.

“Nowruz geldi, ýaz geldi, dünýäme owaz geldi”

Kitaphanalar

17.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebiniň bilelikde gurnamagynda “Nowruz geldi, ýaz geldi, dünýäme owaz geldi” atly aýdym-sazly baýramçylyk çärä geçirildi.

“Tebigaty döreden sungat”

Kitaphanalar

17.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Tebigaty döreden sungat” ady bilen kitap sergisi gurnaldy we gürrüňdeşlik geçirildi.

“Magtymguly sözlär tili türkmeniň”

Kitaphanalar

17.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy hem-de Aşgabat şäheriniň 135-njy orta mekdebi bilen bilelikde gurnamagynda “Magtymguly sözlär tili türkmeniň” ady bilen göçme sergi, gurnaldy we gürrüňdeşlik çäre geçirildi.

“Keşdeçilik sungaty – mirasymyň zynaty”

Kitaphanalar

17.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 85-nji orta mekdebiň bilelikde gurnamagynda “Keşdeçilik sungaty – mirasymyň zynaty” ady bilen sesli okaýyş geçirildi.

“Arzuwlan zamanaň geldi Pyragy”

Kitaphanalar

17.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Büzmeýin etrap medeniýet öýleriniň bilelikde gurnamagynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli “Arzuwlan zamanaň geldi, Pyragy” ady bilen aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi.

“Ertekiler dünýäsine syýahat”

Kitaphanalar

17.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasynyň guramagynda “Ertekiler dünýäsine syýahat” ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

“Türkmen topragyna bahar gelipdir”

Kitaphanalar

17.03.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy, bilen 47-nji orta mekdebiniň bilelikde gurnamagynda "Türkmen topragyna bahar gelipdir” ady bilen aýdym-sazly çäre geçirdi.