HABARLAR


Taryhy taryply Türkmenistanym

Kitaphanalar

22.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň bilelikde gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli «Asyrlara uzaýandyr taryhyň, Garaşsyz Watanym Türkmenistanym» ady bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

Sagdyn nesil – bagtyýar durmuş

Kitaphanalar

22.09.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ulag düzümini döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek bilen bagly giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.

Garaşsyzlyk – halkymyzyň şöhrat-şany

Kitaphanalar

22.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky ýöriteleşdirilen bank mekdebinde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli «Garaşsyzlyk – halkymyzyň şöhrat-şany» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Garaşsyzlyk ýalkym saçýar jahana

Kitaphanalar

20.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň bilelikde gurnamagynda «Garaşsyzlyk ýalkym saçýar jahana» ady bilen aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

Aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi

Kitaphanalar

20.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenhaly Döwlet birleşiginiň Türkmen halysynyň milli muzeýiniň bilelikde gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli «Altyn güýze şan getiren senäm sen, Garaşsyzlyk bir mukaddes penam sen» ady bilen aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi.

Garaşsyzlyk buýsanjydyr kalbymyň

Kitaphanalar

18.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirlen kitaphanalar ulgamynyň Bagyr ýaşaýyş toplumynyň kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäherindäki 73-nji orta mekdebiň bilelikde gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli «Garaşsyzlyk buýsanjydyr kalbymyň» ady bilen kitap sergisi gurnaldy we aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

Garaşsyzlyk –bagtymyzyň gözbaşy

Kitaphanalar

18.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň inžener – tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň bilelikde gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli «Garaşsyzlyk –bagtymyzyň gözbaşy» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Arzuwlan zamanaň geldi, Pyragy!

Kitaphanalar

18.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde gurnamagynda «Pyragynyň arzuwlan zamanasynyň bagtyýar ýaşlary» ady bilen göçme kitap sergisi gurnaldy we wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Garaşsyzlyk bilen galkynan Watan

Kitaphanalar

15.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin DES-indäki kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň bilelikde gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlyk baýramynyň 32 ýyllygy mynasybetli «Garaşsyzlyk bilen galkynan Watan» ady aýdym-sazly döredijilik duşuşyk geçirildi.

Garaşsyzlyk bagtymyzyň röwşen geljegi

Kitaphanalar

15.09.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 141-nji orta mekdepde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli «Garaşsyzlyk bagtymyzyň röwşen geljegi» ady bilen kitap sergi gurnaldy we wagyz-nesihat çäresi geçirildi.