HABARLAR


Gadymy Amul galasynyň gymmatlyklary

Taryhy ýadygärlikler

03.12.2021

Türkmen halkynyň müňýyllyklara uzaýan baý taryhy we medeni mirasy bar. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda bu gymmatlyklarymyz aýawly saklanylýar, dikeldilýär, ajaýyp zamanamyzyň many-mazmuny bilen

DEHISTANYŇ ORTA ASYR JUMA METJIDI

Taryhy ýadygärlikler

18.08.2021

Türkmenistanyň günorta-günbatarynda Hazar deňziniň gündogar kenary bilen Türkmen-Horasan daglarynyň günbatar şahalarynyň aralagynda käýerlerde gum gerişleriniň çägelerine geçýän giň takyr düzlügi uzalyp gidýär. Bu ýerde bir mahallar durmuşyň gaýnap

Köneürgenç “Kerwensaraýynyň” peşdagy

Taryhy ýadygärlikler

19.07.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda döwletimiziň halkara abraýynyň has-da artyp, mertebesiniň barha beýgelýän taryhy döwründe, köp müňýyllyklara utgaşyp gidýän taryhymyzyň

Uly Gyzgalanyň gurlan senesini anyklamak meselesinde möhüm maglumatlar

Taryhy ýadygärlikler

09.07.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň taryhda gazanan ajaýyp üstünlikleriniň we ýeten belent derejeleriniň aýdyň şaýady bolup durýan taryhy we medeni ýadygärliklerimizi halkara derejesinde öwrenmek,

Tallymerjen sardobasy

Taryhy ýadygärlikler

31.03.2021

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Tallymerjen geňeşliginde ýerleşýän Tallymerjen sardobasy abat saklanyp galan sardobalaryň biri bolup, ol gadymy

Mäne baba kümmeti

Taryhy ýadygärlikler

25.03.2021

Ahal welaýatynyň Kaka etrap merkezinden 116 km, Mäne obasyndan 7 km demirgazyk-günbatarda Abu-Seýit - Mäne baba kümmeti ýerleşýär. Ol orta asyr Mähne şäheriniň

Miras-halkyň hazynasy

Taryhy ýadygärlikler

06.01.2021

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyzda adamzat mirasynyň genji-hazynasyna öwrülen taryhy-medeni we tebigy ýadygärlikleri aýawly saklamaga gönükdirilen işleriň uly tapgyry amala aşyrylýar.

«Dehistanyň gündogar kerwensaraýy»

Taryhy ýadygärlikler

22.12.2020

Taryhy ylmy edebiýatlarda «Dehistanyň gündogar kerwensaraýy» ady bilen hasaba alnan ýadygärlik Dehistan şäheriniň harabalygynda mälim edilen üç sany kerwensaraýyň biridir.

Dargan galasy

Taryhy ýadygärlikler

18.11.2020

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen birnäçe etraplaryň we şäherleriň taryhy atlary dikeldildi. Şol atlar diňe bir gadymy çeşmelerde, ylmy işlerde däl-de

Döwkesen — üstýurtdaky gorag galasy

Taryhy ýadygärlikler

04.11.2020

Uzakdan magallaklap görünýän ýumrulan galalaryň täsin harabalyklary orta asyrlara degişli golýazmalarda gülläp ösüşiniň waspy edilen Wezir