HABARLAR


Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynda «Beýik döwlet, eziz ülke, dogduk depe, asly mekan, Ählijesi seniň özüň, jan Watanym Türkmenistan!» atly maslahatda gurnalan sergi

Muzeýler

04.01.2022

Her bir täze ýylyň gelmegi bilen, halkymyzyň ajaýyp, hoşniýetli, ýagty arzuwlary wysal bolýar. Häzir ýurdumyzda agzybir we jebis halkymyz asuda ýaşaýşyň, eşretli durmuşyň hözirini görýär. Ýurdumyz Täze ýyl baýramyna uly

“EKSPO – 2020” Bütindünýä sergisi

Muzeýler

30.12.2021

2021-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde “EKSPO – 2020” Bütindünýä sergisi öz işine başlady we häzirki wagtda dowam edýär. Möçberi we ähmiýeti babatda ýokary derejelere eýe bolan “EKSPO

Gülden görkli gül tahýam

Muzeýler

28.12.2021

Döwlet muzeýi Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Zenanlar guramasy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşi we Türkmenistanyň Döwlet medeniýet Merkeziniň Kärdeşler

GURJAKLARYŇ ERTEKI DÜNÝÄSI

Muzeýler

27.12.2021

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde gurnalan «Gurjaklar we oýnawaçlar dünýäsi» atly döredijilik sergisi gurnaldy. Gurjak – gadymy döwürlerden bäri ähli dünýä belli bolan oýnawaçdyr.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gaznasyndaky eserlerden M. Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky D.Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebinde guralan sergi

Muzeýler

27.12.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz Diýarymyzda medeniýete, sungata giň ýol açylmagy bilen onuň dünýä ýüzüne ýaýramagyna badalga berildi.

«Milli ýörelgämiz - dünýä görelde» atly dabaraly maslahat geçirildi

Muzeýler

21.12.2021

2021-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Milli ýörelgämiz - dünýä görelde» atly dabaraly maslahat geçirildi.

“Arkadagly asuda Diýar” atly maslahat

Muzeýler

20.12.2021

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Milli Liderimiziň “Ýaşasyn parahat durmuş!” atly goşgusynyň çap edilmegi mynasybetli “Arkadagly asuda Diýar” atly maslahat geçirildi. Maslahata medeniýet ulgamynda

Bitaraplyk bagtyýarlygyň gözbaşy

Muzeýler

09.12.2021

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky Kararnamasy bilen dünýäniň 185 ýurdy tarapyndan biragyzdan ykrar edilen we Baş Assambleýanyň 2015-nji ýylyň 3-nji iýunyndaky

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gaznasyndaky eserlerden Aşgabat şäheriniň Neşirýat-Çaphana orta hünär okuw mekdebinde guralan sergi

Muzeýler

09.12.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe beýik rowaçlyklara beslenýän türkmen halkynyň medeniýeti müňýyllyklara barabar taryhynyň bütin dowamynda döwletleri we halklary ýakynlaşdyrmagyň aýdyň ýörelgesi boldy.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli geçirilýän “Abadan, Garaşsyz, Bitarap Watan” atly sergisi

Muzeýler

08.12.2021

Birleşen milletler guramasy tarapyndan ykrar edilip, 185 döwletiň goldamagynda Bitaraplyk derejesini alan ata Watanymyz Berkarar döwletiň bagtyýarlyk zamanasynda hormatly Prezidentimiziň pähim-parasady bilen gülläp