HABARLAR


Döredijilik bäsleşiginiň jemi

Muzeýler

14.06.2024

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe amala aşyrylýan özgertmeleri wasp etmek, milli medeniýetimizi we sungatymyzy halk köpçüligine ýaýmak, çeperçilik sungatynyň dürli ugurlary boýunça çeper döredijilige bolan höwesini artdyrmak maksady bilen geçirilen Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde

Türkmeniň milli medeniýeti we sungaty

Muzeýler

13.06.2024

«Pähim paýhas ummany Magtymguly pyragy» ýylynda Hormatly Prezidentimiziň jahany bezeýji pähim-parasada ýugrulan durmuş-ykdysady syýasatynyň saýasynda milli medeniýet ulgamy ösüşlere eýe bolýar. Ähli pudaklar we ulgamlar bilen bir hatarda medeniýet ulgamynda aýratyn uly üns berilýär. Türkmen topragymyzda ata watanymyzda Gahryman we Mähriban alym Arkadagymyzyň kämil yhlasyndan ugur alyp türkmenistanyň medeniýeti we sungaty ösüşiň täze belentliklerine göterildi.

Ylymlar güni

Muzeýler

11.06.2024

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halky agzybirlik bilen Watanymyzyň gülläp ösmegi üçin asylly zähmet çekýärler. Beýik ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýan Watanymyzda dünýäniň ösen döwletleriniň tejribesini hem-de häzirki döwrüň talaplaryny nazara alyp, düýpli ylmy-tehniki özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Ylmy maglumatlar

Muzeýler

11.06.2024

Ylmyň we bilimiň gülläp, adamzat jemgyýetini kämillige tarap alyp barýan ýyllarynda, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylymyzda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde, muzeýiň direktory I.Orazowyň ýolbaşçylygynda, şeýle-de muzeý hünärmenleriniň, ylmy işgärleriniň gatnaşmagynda ylmy maglumatlar boýunça çykyşlar diňlenildi.

Jadyly akwarel we kümüş ýalkymy

Muzeýler

11.06.2024

Milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň dünýä ýaň salýan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli şekillendiriş sungatymyz gülleýär gül açýar.

Ylym özgertmeler ýolunda möhüm ugurdyr

Muzeýler

10.06.2024

Gahryman Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda her ýylyň 12-nji iýuny Ylymlar güni diýip bellenip geçirilýär. Bu dabara Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Ylymlar güni mynasybetli 2024-nji ýylyň 10-njy iýunynda muzeý gaznasynda saklanylýan gymmatlyklardan «Ylym özgertmeler ýolunda möhüm ugurdyr» atly sergi gurnady.

Bagtyýar döwrüň bagtly çagalary

Muzeýler

31.05.2024

2024-nji «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň her bir güni şanly senelere beslenýär. 1-nji iýun – Çagalary goramagyň Halkara gününiň dabarasyny uly şatlyk-şowhun bilen bellenip geçiler. Bu baýram mynasybetli Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Bagtyýar döwrüň bagtly çagalary» atly sergi gurnaldy.

«Arkadag şäherindäki Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine» gezelenç

Muzeýler

27.05.2024

2024-nji «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly taryhy maglumatlara baý ýyllaryň biri bolup, ajaýyp sepgitler öz beýanyny tapýar. Häzirki wagtda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy dabaraly bellemek boýunça ýurdumyzda dabaralar, duşuşyklar, gezelençler yzygiderli ýola goýulýar.

Arkadag şäheriniň ilkinji mekdep uçurymlarynyň muzeýe gezelenji

Muzeýler

27.05.2024

2024-nji ýyly beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy halkara derejesinde bellenip geçilýän ýylynda şahyry hormatlap «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýilmegi türkmen halkynyň ýüreginde buýsanç duýgusyny döretdi. Magtymguly Pyragy geçmişiň, şu günüň, geljegiň şahyrydyr.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Italiýa Respublikasynyň Aşgabatdaky Ilçihanasynyň açylmagynyň 10 ýyllygy mynasybetli «Yzzat Gylyjow we Italiýa» atly sergisi

Muzeýler

25.05.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» şygarynyň astynda dowam edýän 2024-nji ýylymyzda Italiýa Respublikasynyň Aşgabatdaky Ilçihanasynyň açylanyna 10 ýyl dolýar. Köp ýyllyk diplomatik gatnaşyklar iki ýurduň sebitlerinde netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga uly itergi döretdi.