HABARLAR


Aşgabatda «Bitaraplyk – bagtyň baky bahary» atly sergi geçiriler

Muzeýler

08.12.2023

Şu ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezi bilen Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 28 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin «Bitaraplyk – bagtyň baky bahary» atly sergi geçiriler.

Türkmen döwlet medeniýet institutynda göçme sergi gurnaldy

Muzeýler

08.12.2023

Türkmen döwlet medeniýet institutynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýiniň nakgaş eserlerinden we keramika önümlerinden düzülen göçme sergi gurnaldy.

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde baýramçylyk sergisi gurnaldy

Muzeýler

07.12.2023

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Halkara Bitaraplyk güni, şeýle-de ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 28 ýyllygy mynasybetli «Gülleýär, gül açýar, Bitarap Diýar» atly baýramçylyk sergisi gurnaldy.

Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde «Bitaraplyk bagtyýarlygyň gözbaşy» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

06.12.2023

Şu gün Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy, şeýle-de Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Bitaraplyk bagtyýarlygyň gözbaşy» atly sergi gurnaldy.

Aşgabatda «Gurjaklar we oýunjaklar dünýäsi» atly sergi geçiriler

Muzeýler

30.11.2023

Şu ýylyň 15 — 17-nji dekabry aralygynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýiniň sergi zalynda «Gurjaklar we oýunjaklar dünýäsi» atly sergi geçirilýär.

Aşgabatda balkanly suratkeşleriň toparlaýyn sergisi açyldy

Muzeýler

28.11.2023

Şu gün Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Balkan welaýatynyň suratkeşleriniň toparlaýyn sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi.

«Garaşsyz diýarda milli-mirasymyň hormaty» atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

Muzeýler

26.11.2023

Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Arkadag şäheriniň birleşmesiniň guramagynda «Garaşsyz diýarda milli-mirasymyň hormaty» atly aýdym-sazly tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlik geçirildi.

Aşgabatda Balkan welaýatynyň sungat ussatlarynyň köpçülikleýin sergisi geçiriler

Muzeýler

25.11.2023

Şu ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirliginiň şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Balkan welaýatynyň sungat ussatlarynyň köpçülikleýin sergisi açylar. Sergide suratkeşleriň 300-e golaý täze eseri bolar.

Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi

Muzeýler

24.11.2023

Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäheriniň ýörite sungat mekdebiniň, Şükür bagşy adyndaky Arkadag şäher çagalar sungat mekdebiniň mugallymlary bilen bilelikde, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi.

«Arkadag şäheri - ekologiýa abadançylygynyň şäheri» atly sergi geçirildi

Muzeýler

23.11.2023

Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Arkadag şäheri — ekologiýa abadançylygynyň şäheri» atly sergi gurnaldy.