HABARLAR


Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli «Diýara ýaň salýar çaga gülküsi» atly sergi

Muzeýler

02.06.2023

Her ýylyň 1-nji iýunynda Çagalary goramagyň halkara güni uly dabara, baýramçylyk, konsertler, bäsleşikler hem gurnalyp çagalaryň wagtyny şatlyk-şowhun bilen bellemekleri üçin taýýarlyklar görülýär.

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli «Gül bezelen halym...» atly sergi

Muzeýler

29.05.2023

Gelin-gyzlarymyzyň çeper ellerinden dörän haly häzirki günde daşary ýurtlaryň arasynda geçirilýän dürli forumlarda, sergilerde, bäsleşiklerde we baýramçylyklarda görkezilip haýrana goýýar. 2019-njy ýylda «Türkmenistanyň milli halyçylyk sungaty» ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli sanawyna girizmek baradaky

«Türkmen halysy – gözelligiň nusgasy» atly baýramçylyk duşuşygynda göçme sergi

Muzeýler

26.05.2023

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde gurnalan «Türkmen halysy – gözelligiň nusgasy» atly baýramçylyk duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi göçme sergi gurnady.

«Ak şäherim Aşgabat» atly göçme sergi

Muzeýler

26.05.2023

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirildi.

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli «Watanyň göwher gaşy!» atly sergi

Muzeýler

26.05.2023

Halkara derejesinde geçirilýän festiwallaryň we sergileriň üsti bilen medeniýetini we sungatyny öwrenmek, geçirilýän forumlarynyň, sport çäreleriň we bäsleşikleriň üsti bilen Aşgabat şäherini dünýä tanady.

«Gruziýanyň minankarisi» atly şaý-sepleriň sergisi

Muzeýler

23.05.2023

Diýarymyzda bu gün daşary ýurtlar bilen dost-doganlyk gatnaşyklary has-da berkeýär. Dürli ýurtlaryň medeniýetini we sungatyny öwrenmek we synlamak, daşary ýurtly sungat ussatlarynyň döredijiligini synlamak üçin Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz uly işleri amala aşyrýarlar.

«Gül bezelen halym» atly tegelek stol ýazgysy

Muzeýler

23.05.2023

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň Ilkinji Zenanlar guramasy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli «Gül bezelen halym» atly tegelek stol ýazgysyny geçirdi. Gepleşik “Miras” teleradioýaýlymy tarapyndan ýazgy edildi.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde göçme sergisi

Muzeýler

23.05.2023

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmen keşdeçilik sungatynyň ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleriniň hem-de Molla Ependiniň şorta sözlerini gürrüň berijilik däbiniň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli

Baýramçylyk göçme sergisi

Muzeýler

23.05.2023

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebinde muzeý gymmatlyklaryndan göçme sergi gurnady.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli „Belentde parlasyn, şöhratly tugum!“ atly sergi

Muzeýler

16.05.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz gün-günden toý-dabaralara beslenýär.