HABARLAR


Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, suratkeş Gennadiý Babikowyň 110 ýyllygyna bagyşlanan ýatlama sergisiniň Annotasiýasy.

Muzeýler

31.08.2021

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, nakgaş Gennadiý Fýodorowiç Babikowyň eserleri XX asyryň ortalaryndan başlap türkmen okyjylarynyň kalbynda orun aldy.

Wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk

Muzeýler

31.08.2021

Şu gün, 2021-nji ýylyň 25-nji awgustynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde Mary welaýatynyň Hudaýnazar kümmetinde rejeleýiş işlerini geçirmek

«Türkmenistan dünýäde parahatçylygy dörediji döwlet hökmünde tanalýar» atly muzeýara ylmy-usuly maslahat

Muzeýler

23.08.2021

2021-nji ýylyň 20-nji awgustynda wideoaragatnaşyk arkaly «Türkmenistan dünýäde parahatçylygy dörediji döwlet hökmünde tanalýar» atly onlaýn arkaly ylmy-usuly maslahat geçirildi. Maslahat Türkmenistanyň Döwlet medeniýet

BAGTYÝARLYK DÖWRÜMIZIŇ ÇEPER KEŞBI

Muzeýler

20.08.2021

Golaýda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar

GÖZELLIK ÄLEMI

Muzeýler

17.08.2021

Türkmen halkynyň dünýäde ukyply, zehinli halkdygyna, onuň ösen, baý, gadymy medeni mirasynyň bolandygyna taryh şaýatlyk edýär. Muňa ussatlyk bilen ýerine ýetirilen ýokary çeperçiligi, hili boýunça tapawutlanýan, hatda sungat

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Ruhyýet köşgünde gurnalan amaly-haşam sungatynyň we muzeý gymmatlyklarynyň sergisi

Muzeýler

11.08.2021

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň çäklerinde Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Ruhyýet köşgünde amaly-haşam sungatynyň we muzeý gymmatlyklarynyň sergisi

Awaza dynç alyş zolagynyň „Berkarar“ myhmanhanasynda gurnalan amaly-haşam sungatynyň we muzeý gymmatlyklarynyň sergisi

Muzeýler

11.08.2021

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň çäklerinde Awaza dynç alyş zolagynyň „Berkarar“ myhmanhanasynda amaly-haşam sungatynyň we muzeý gymmatlyklarynyň sergisi gurnaldy.

MILLI ÖNÜMLERIŇ HALKARA SERGISI

Muzeýler

09.08.2021

Awgust aýynyň 6-na Türkmenbaşy şäherinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda we Türkmenbaşynyň halkara deňiz portunda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen möhüm çäreler geçirildi. Bu çäreler Türkmenistanyň

Türkmen suratkeşleri Jumadurdy Bekdurdyýewiň we Robert Häkimowyň 80 ýyllygyna bagyşlanan ýatlama sergi

Muzeýler

02.08.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly Şekillendiriş sungaty muzeýinde dürli baýramçylyk çäreleri bilen bir hatarda, baýramçylyk we sungat işgärleriniň şahsy sergileri, medeni çäreler yzygiderli geçirilip,

HALY SUNGATYNYŇ WASPÇYSY

Muzeýler

27.07.2021

Irki döwürlerde dörän haly dokmaçylygy senedi müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşip, biziň döwrümize çenli beýik we inçe sungata öwrüldi. Bu halylar diňe biziň milletimiziň däl-de, eýsem, dünýä halklarynyň medeniýetiniň