HABARLAR


Zergärçilik sungaty – milli mirasyň genji-hazynasy

Muzeýler

27.07.2022

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Zergärçilik sungaty – milli mirasyň genji-hazynasy» atly sergi guraldy. Muzeýde guralýan wagtlaýyn sergilerden tapawutlylykda bu sergi muzeýiň gaznahanalarynyň baýlaşdyrylmagyna bagyşlanyp, milli zergärçilik önümlerine degişli bezeg şaý-sepleriniň soňky ýyllardaky toplamalary sergide görkezilýär.

„Milli mirasymyz egsilmez baýlygymyz“ atly duşuşyk geçirildi

Muzeýler

18.07.2022

Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasyndan joşup çykan „Ömrümiň manysy“ atly ajaýyp eserine esaslanyp, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Döwlet Neşirýat gullugy bilen bilelikde „Milli mirasymyz egsilmez baýlygymyz“

«Men suşini gowy görýärin» atly sergi

Muzeýler

13.07.2022

Türkmen-ýapon gatnaşyklary görkezýän ýokary derejesi bilen tapawutlanýar. Şol gatnaşyklar möhüm ugurlaryň ählisi, şol sanda ylym we bilim ulgamynda hem okgunly ösdürilýär. Bu ulgamlaryň kämilleşdirilmegi bolsa iki dostlukly ýurduň ösüşiniň esasy maksatlaryna laýyk gelýär.

Mukaddes Gurban baýramy mynasybetli Türkmen döwlet medeniýet institutynda gurnalan göçme sergi

Muzeýler

13.07.2022

Sahawatly türkmen topragyna Gurban baýramy geldi. Gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan bu baýramy şatlyk dabara bilen garşy almak, bütin halk bilen agzybirlikde bellemek asylly däpleriň birine öwrüldi.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşinde „Ahalteke bedewimiz-milli buýsanjymyz“ atly dabaranyň çäklerinde gurnalan göçme sergi

Muzeýler

13.07.2022

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariaty we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde „ÝUNESKO: Diýardan ýaýran ýollar“ şygar esasynda geçirilen „Ahalteke bedewimiz-milli buýsanjymyz“

Dabaraly duşuşyk

Muzeýler

13.07.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda muzeý işini has-da kämilleşdirmek, muzeýleriň işiniň ösdürilmegi boýunça birnäçe işler alnyp barylýar.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli „Bäş müň ýyllyk taryhy bar halkymyň“ atly serginiň

Muzeýler

21.06.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni başdan geçirýän Diýarymyz bu gün medeniýetde we sungatda ösüşleriň täze derejelerine göterilýär. Her ýylyň 27-nji iýunynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň bellenilmegi halkyň ruhy ösüşini has-da ýokarlandyrýar.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Medeniýet – halkyň milli hazynasy» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

20.06.2022

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni ýurdumyzda giňden bellenilýär. Bu baýramçylyk çäreleri medeniýetiň we sungatyň ähli görnüşlerini özünde jemlemek bilen birlikde, türkmen halkynyň köpasyrlyk döredijilik, ruhy tejribesini ýurdumyzda we dünýäde wagyz etmäge şert döredýär.

«Türkmenistanyň Şekillendiriş sungatynda halypa-şägirtlik ýörelgesi» atly sergi

Muzeýler

16.06.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen okamaga, medeniýetimizi, sungatymyzy öwrenmäge ähli mümkinçilikler döredilýär.

„Magtymguly Pyragy: edep-terbiýeçilik tymsallary“ atly göçme sergi

Muzeýler

13.06.2022

Hormatly Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary we goldawlary bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkyň milli we ruhy mirasyny ylmy esasda öwrenmekde we dünýä ýaýmakda tutumly işler alnyp barylýar.