HABARLAR


«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry – 2023

Konsertler

29.05.2023

Dutarçy bagşy-sazandalaryň «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry 2023-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Nebit-gaz toplumynyň işewürlik merkeziniň sahnasynda geçirildi.

Koreýada Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirildi

Konsertler

03.04.2023

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan oňyn daşary syýasaty netijesinde halkara derejesinde döredijilik çäreleri yzygiderli guralýar. 2023-nji ýylyň 29-31-nji mart aralygynda Koreýa Respublikasynyň Seul we Yyjon-bu şäherlerinde Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirildi.

TÜRKMENISTANDA MEJLISIŇ DEPUTATLARYNYŇ, HALK MASLAHATLARYNYŇ WE GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARY GEÇIRILDI

Konsertler

27.03.2023

26-njy martda Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi.

BAÝRAMÇYLYK KONSERTI

Konsertler

09.03.2023

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär. Ýurdumyzda ählihalk tarapyndan bellenilýän baýramçylyklara bagyşlanyp dürli medeni çäreler, konsertler we edebi aýdym-sazly agşamlar yzygiderli geçirilip, olaryň gyzykly we täsirli bolmagy ugrunda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan zerur işler alnyp barylýar.

Türkmen tomaşaçylary üçin Eýranyň folklor toparlarynyň aýdymlary we tanslary

Konsertler

20.02.2023

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiz bilen dünýä döwletleriniň arasynda halkara hyzmatdaşlygyny netijeli ösdürmek, dünýäde parahatçylygy, asudalygy pugtalandyrmak boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.

«Çalsana, bagşy!» bäsleşigi

Konsertler

29.09.2022

Şu ýylyň aprel-maý aýlarynda ýurdumyzyň etraplarynda we şäherlerinde «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň 1-nji tapgyry geçirildi.

«Ýaňlan, Diýarym-2022» telebäsleşigi

Konsertler

31.08.2022

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda bagtyýar halkymyzyň toýlary toýlara ulaşýar.

Ýurdumyzyň estrada we höwesjeň aýdymçy ýaşlarynyň arasynda yglan edilen «Ýylyň parlak ýyldyzy» atly bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi

Konsertler

20.12.2021

2021-nji ýylyň 18-nji dekabrynda paýtagtymyzda Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda ajaýyp wakalarynyň birine öwrülen «Ýylyň parlak ýyldyzy – 2021» döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli dabaralar

Konsertler

30.09.2021

Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny berkitmekde, ýurdumyzyň halkara giňişligindäki abraýyny pugtalandyrmakda döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandyklary, şeýle-de medeniýetiň

«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşigi

Konsertler

10.09.2021

“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda bagtyýar halkymyzyň toýlary toýlara ulaşýar. Şu günler Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk