HABARLAR


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylygyň öň ýanynda täze desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Täzelikler

18.09.2021

16-njy sent­ýabrda eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzda ýene-de bir desganyň açylyş dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda

KADALARY BERK BERJAÝ EDIŇ!

Täzelikler

17.09.2021

◊ Möwsümleýin ýokanç kesellerden goranmak üçin, daşary çykanyňyzda (ze-rur halatda öýde hem), agyz-burun örtüklerini doly we dogry dakynyň!

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

17.09.2021

16-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onuň dowamynda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

17.09.2021

15-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adalat ministri B.Muhamedow bilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde milli Liderimiziň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglylykda,

SAGLYGYM — BAŞ BAÝLYGYM

Täzelikler

15.09.2021

Adamlar ýiti respirator wirus ýokançlaryna we dümewe adatça, möwsüm çalşygynda ýolugýarlar. Möwsümleýin hassalyga köplenç, çagalar, gartaşan adamlar, immunodefisitleriň dürli görnüşleri bronhlar-öýken,

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

15.09.2021

14-nji sent¬ýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň hem-de maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi

BELENTLIGE GÖTERILEN AÝDYM

Täzelikler

14.09.2021

Her heýkel eseri ajaýyp bir kyssa ýa-da şygyr. Belki-de, ol saz ýa-da aýdymdyr. Belki-de, ol bularyň bitewüleşen şekilidir. Ýöne esasy zat, olaryň döreýşiniň, özara berk baglanyşyklylygynyň, ýönekeýlikden beýiklige

LUKMAN MASLAHAT BERÝÄR

Täzelikler

14.09.2021

Agyz-burun örtükleri howadaky zyýanly tozan bölejikleriniň bedene aralaşmagynyň öňüni alýar we daş-töwerekdäkilere keselleriň ýokuşma howpuny azaldýar.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

14.09.2021

13-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

13.09.2021

10-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynda şu ýylyň