HABARLAR


Türkmenistanyň halk artisti Daňatar Hydyrowyň eserlerinden düzülen konsert geçirildi

Täzelikler

08.12.2023

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda Türkmenistanyň baky Bitaraplygy mynasybetli Türkmenistanyň halk artisti, kompozitor Daňatar Hydyrowyň eserlerinden düzülen konsert geçirildi. Bu dabara Daňatar Hydyrowyň maşgalasy, dostlary, kärdeşleri, muşdaklary olardan başga-da okuwymyzyň mugallymlary we talyplary ýygnandylar.

Ýurdumyzda gyş paslynyň uly çille döwri başlandy

Täzelikler

08.12.2023

Şu gün Türkmenistanda uly çille döwri başlanýar. Uly çille döwri 8-nji dekabrda, garagyş gutarandan soň başlanýar we kyrk günläp dowam edýär. Şondan soň ol öz ornuny kiçi çillä berýär. Uly çille döwri köp güni öz içine alýandygy sebäpli, gyşyň örküji hasaplanýar. Hut şonuň üçin-de, ata-babalarymyz bu döwre aýratyn taýýarlyk görüpdirler diýlip, «Türkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda çap edilen makalada bellenilýär.

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Hökümetara komitetiniň işine gatnaşdy

Täzelikler

08.12.2023

Şu ýylyň 5 — 9-njy dekabry aralygynda Botswana Respublikasynyň Kasane şäherinde ÝUNESKO-nyň Maddy däl medeni mirasy gorap saklamak boýunça Hökümetara komitetiniň 18-nji mejlisi geçirilýär.

«TM CELL» TÄZE 71-LIK KODUNY IŞE GIRIZDI

Täzelikler

07.12.2023

Türkmenistanyň «Altyn Asyr» öýjükli aragatnaşyk operatory «TM CELL» söwda markasy bilen hödürleýän täze 71 koduny işe girizdi. Ozal bu öýjükli aragatnaşyk operatorynda şeýle kodlaryň bäşisi — 61, 62, 63, 64 hem-de 65 hereket edýärdi.

Berlinde Magtymguly Pyragynyň nemes dilindäki goşgular ýygyndysy tanyşdyryldy

Täzelikler

07.12.2023

Şu gün Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Berlin şäherindäki ilçihanasynda Magtymguly Pyragynyň nemes diline terjime edilen goşgular ýygyndysynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de «Magtymgulynyň şygryýetiniň Ýewropaly alymlar tarapyndan öwrenilişi» atly halkara ylmy maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmen-Awstriýa jemgyýetiniň başlygy Neda Berger bilen duşuşdy

Täzelikler

06.12.2023

6-njy dekabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow iş sapary bilen Aşgabat şäherine gelen Türkmen-Awstriýa jemgyýetiniň başlygy Neda Berger bilen duşuşdy.

Tugur Berdinyýazowyň 100 ýyllygyna bagyşlanyp dabara geçirildi

Täzelikler

06.12.2023

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyň at gazanan bagşysy, ussat sazanda Tugur Berdinyýazowyň 100 ýyllygyna bagyşlanyp aýdym-sazly dabara geçirildi.

Ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleri ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawynda

Täzelikler

06.12.2023

5-nji dekabrda Kasanede başlanan ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasyny goramak boýunça Hökümetara toparyň 18-nji sessiýasynyň çäginde Türkmenistanyň «Ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleri» atly milli hödürnamasynyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigi yglan edildi.

Türkmenistanda geljek hepde howanyň sowamagyna garaşylýar

Täzelikler

04.12.2023

Geljek hepde Türkmenistanyň paýtagtynda gyşyň ilkinji garynyň ýagmagyna we 0 gradusdan pes temperaturanyň bolmagyna garaşylýar. Muny «Gismeteo», «The Weather Channel» we «Яндекс Погода» ýaly hyzmatlaryň çaklamalary görkezýär.

Gyrgyz Respublikasynda Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçirildi

Täzelikler

04.12.2023

Gyrgyz-Türk Manas uniwersitetinde Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan «Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň adamzadyň ruhy-medeni gymmatlyklaryndaky ähmiýeti» atly halkara ylmy maslahat guraldy.