HABARLAR


TÜRKMEN HALKYNYŇ ARKADAGYNYŇ HORMATYNA BAÝRAMÇYLYK KONSERTI

Täzelikler

30.06.2022

29-njy iýunda Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasyndaky” “Türkmeniň ak öýi” binasynyň öňündäki meýdançada ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda baýramçylyk konserti geçirildi. Bu dabara halkara jemgyýetçilikde uly abraýa mynasyp bolan, adamzadyň ählumumy meselelerini çözmekde işjeň orny hem-de täzeçil çemeleşmeleri bilen tanalýan, häzirki döwrüň görnükli jemgyýetçilik we syýasy işgäri, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa doglan güni mynasybetli döredijilik sowgady boldy.

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi

Täzelikler

30.06.2022

29-njy iýunda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklygynda altynjy Hazar sammiti geçirildi. Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň Aşgabat duşuşygy kaşaň “Arkadag” myhmanhanasynda guraldy.

“ASYRLARA ÝAŇ SALÝAN TÜRKMEN MIRASY” atly ylmy maslahat geçirildi

Täzelikler

29.06.2022

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň medeniýet ulagamynda täze ösüşler giň gerim alýar. “Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygyrýet güni” mynasybetli ýurdumyzda her ýyl

TÜRKMEN TOPRAGYNDA DOST-DOGANLYK OWAZLARY

Täzelikler

29.06.2022

Ýurdumyzda toýlaryň toýlara ulaşýan, bu toýlaryň paýtagtymyzda geçiriljek VI Hazar sammitine sepleşýän günlerinde Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki meýdança türkmen

Içseň gana-gana...

Täzelikler

17.06.2022

Tomsuň yssy günlerinde özüňizi şähdaçyk, ruhubelent, sagdyn duýmak isleseňiz, arassa agyz suwuny talabalaýyk içmegi unutmaň! Lukmanlaryň bellemegine görä, suw adam bedeninde bolup geçýän ähli fiziologik hadysalara — dem alyş, gan aýlanyş, iýmit siňdiriş, bölüp çykaryş we beýleki hadysalaryň kadaly amala aşyrylmagyna doly gatnaşýar.

Prezidentler Serdar Berdimuhamedowyň we Seýed Ebrahim Raisiniň arasyndaky gepleşikler

Täzelikler

16.06.2022

15-nji iýunda Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagtynda bu ýurda resmi sapar bilen gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň goňşy döwletiň ýolbaşçy düzümleri bilen ýokary derejedäki gepleşikleri geçirildi. Olaryň gün tertibine tagallalary birleşdirmegiň täze mümkinçiliklerini açýan döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary, sebitara we halkara syýasatyň möhüm meseleleri girizildi.

ÝAŞLAR SYÝASATY BOÝUNÇA MILLI KANUNÇYLYGY KÄMILLEŞDIRMEGIŇ MESELELERI ÜNS MERKEZINDE

Täzelikler

15.06.2022

14-nji iýunda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahatlar merkezinde ýaşlaryň gatnaşmagynda döwlet ýaşlar syýasatynyň, bu ulgamda milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň ileri tutulýan meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNA RESMI SAPARY BAŞLANDY

Täzelikler

15.06.2022

14-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Eýran Yslam Respublikasyna ugrady.

HORMATLY ADAMLAR!

Täzelikler

15.06.2022

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi şahsy we jemgyýetçilik tertip-düzgünlerini berk berjaý etmelidigini, agyz-burun örtügini açyk howada aýryp, ýapyk bina-larda we awtoulaglarda talabalaýyk dakynmalydygyny, şeýle-de arassaçylyk kadalaryny yzygiderli ýerine ýetirip, Günüň ýiti şöhlesinden goranmalydygyny ýatladýar.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

14.06.2022

13-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna hem-de sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine garaldy.