HABARLAR


Dostlukly gatnaşygyň şanly senesi

Täzelikler

25.11.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni toýdur baýramlara, şanly wakalara beslenýär. Şeýle ajaýyp günlerimiz bilen bir hatarda dost-doganlyk gatnaşyklary hem dabaralara beslenip, baýram edilip geçirilýär.

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY “AWAZA” MILLI SYÝAHATÇYLYK ZOLAGYNDA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

25.11.2022

24-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Balkan welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde Milli Geňeşiň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň hem-de ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

25.11.2022

24-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Dostlugy berkiden saz dili

Täzelikler

24.11.2022

Ata-babalarymyzyň ýaşaýyş durmuşynyň çelgisi bolan parahatçylyk, dost-doganlyk ýaly beýik ýörelgeleri bu günki gün döwrümiziň binýady bolup dünýä dolýar.

Sungat gözelligi

Täzelikler

24.11.2022

2022-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda Türkmenistanyň halk suratkeşi Dursunsolmaz Muhammedowanyň ýubileý sergisi açyldy.

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISI

Täzelikler

24.11.2022

23-nji noýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi.

MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ ZENANLARYNYŇ DIALOGY: EL IŞI SUNGATYNY ÖSDÜRMEKDE TEJRIBE ALYŞMAK

Täzelikler

24.11.2022

23-nji noýabrda Türkmenistanyň 2022-nji ýylda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde, noýabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilen çäreleriň tertibine hem-de dialogyň 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna

Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri başlandy

Täzelikler

24.11.2022

23-nji noýabrda türkmen paýtagtynda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy. Iki dostlukly döwletiň Baştutanlarynyň başlangyjy bilen geçirilýän bu giň gerimli medeni çäre türkmen-täjik döwletara

Halkara döredijilik bäsleşigi

Täzelikler

23.11.2022

Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň ösüp barýan suratkeşleri beýleki ýurtlarda boljak bäsleşiklere diňe bir iň gowy işlerini ibermek bilen çäklenmän, eýsem daşary ýurtlarda geçirilýän Halkara bäsleşiklere teklip edilýän

Hormatly Prezidentimiziň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary tamamlandy

Täzelikler

23.11.2022

22-nji noýabrda Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparynyň ikinji gününiň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — BAE» işewürlik maslahatynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.