HABARLAR


AJAÝYP KÖÝTENDAG

Syýahatçylygyň mekany

14.01.2022

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda döwletimiziň ähli ulgamlarynda köpugurly özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Amala aşyrylýan ykdysady özgertmeler häzirki wagtda dünýäde

SYÝAHATÇYLYK GYŞ MÖWSÜMINDE

Syýahatçylygyň mekany

21.12.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe syýahatçylyk pudagy ösüşi boýunça täze sepgitlere ýetdi. Bu ulgamyň ösüşine aýratyn hem hormatly Prezidentimiziň "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyny döredip bermegi özüniň uly

«Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahaty

Syýahatçylygyň mekany

22.11.2021

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan edilmegi mynasybetli halkara maslahatyny,

“Arçman” şypahanasynyň dynç alyş-sagaldyş syýahatçylygy üçin ähmiýeti

Syýahatçylygyň mekany

12.08.2021

Türkmenistanda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň esasy maksady ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekden hem-de halkymyzyň maddy we medeni durmuşyny yzygiderli gowulandyrmakdan ybarat bolup durýar.

TÜRKMENISTANDA EKOLOGIÝA SYÝAHATÇYLYGYNYŇ ÖSDÜRILIŞI

Syýahatçylygyň mekany

07.07.2021

Häzirki döwürde ýurdumyzda syýahatçylyk pudagyny ösdürmeklige aýratyn üns berilýär. Dünýä ýurtlarynyň tejribesinde syýahatçylygyň dürli görnüşleri bardyr. Olara taryhy-medeni ýadygärliklere syýahat, şypahanalara syýahat,

Türkmenistanda syýahatçylygyň geografiýasy

Syýahatçylygyň mekany

15.02.2021

Biziň gözel ülkämiz dünýäniň syýasy ýagdaý babatda iň asuda, ekologik babatda iň arassa tebigatly we medeni-taryhy nukdaýnazardan seredilende

Sebitlerde syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary

Syýahatçylygyň mekany

27.11.2020

Ýurdumyzyň tebigi-syýahatçylyk we taryhy-medeni mümkinçilikleri, baý milli däpleri we olaryň özboluşlylygy Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagynyň ösüşiniň möhüm ugurlarydyr.

Läbik wulkanlar

Syýahatçylygyň mekany

18.11.2020

Türkmenistanyň tebigaty özüniň köpdürlüligi bilen tapawutlanýar. Onuň kölegeli dag jülgeleri, süýji suwly çeşmeleri we şarlawuklary, heýjana getirýän gowaklary we ýerasty kölleri

«Syýahatçylyk ulgamyny ösdürmegiň möhüm ädimleri»

Syýahatçylygyň mekany

23.10.2020

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýyly «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» diýip yglan etmegi ýurdumyzyň raýatlaryna, uly buýsanç duýgularyny döretdi.

Türkmenistanda syýahatçylyk hyzmatlaryny ösdürmegiň esasy ugurlary

Syýahatçylygyň mekany

02.10.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanda milli maksatlary we bähbitleri nazara almak bilen, syýahatçylygyň, şol sanda halkara syýahatçylygyň hem, ösmegine aýratyn üns berilýär.