HABARLAR


«Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahaty geçirildi

Syýahatçylygyň mekany

27.03.2023

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň syýahatçylyk ulgamynyň işini ösdürmek, bu ulgamyň hukuk, ykdysady we durmuş esaslaryny kämilleşdirmek üçin ähli zerur şertler döredilýär.

TÜRKMENISTAN – DÜNÝÄ SYÝAHATÇYLYGYNYŇ ÝYLDYZY

Syýahatçylygyň mekany

21.02.2023

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň syýahatçylyk ulgamynyň işini ösdürmek, bu ulgamyň hukuk, ykdysady we durmuş esaslaryny kämilleşdirmek üçin ähli zerur şertler döredilýär.

«Türkmenistanda ösümlikleri goramagyň 2022-2025-nji ýyllar üçin Döwlet Maksatnamasy» tassyklanyldy

Syýahatçylygyň mekany

28.03.2022

Bu Maksatnamany amala aşyrmak boýunça çäreleriň meýilnamasynda ýerine ýetiriljek işleriň anyk ugurlary we ýerine ýetiriljek möhleti kesgitlenildi

Türkmen — Arap syýahatçylyk gatnaşyklary

Syýahatçylygyň mekany

14.03.2022

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzda we daşary ýurtlarda halkara derejesindäki çäreler yzygiderli geçirilýär. Ýurdumyzyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini dünýä derejesinde mahabatlandyrmak üçin 2022-nji ýylyň 10-njy

AJAÝYP KÖÝTENDAG

Syýahatçylygyň mekany

14.01.2022

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda döwletimiziň ähli ulgamlarynda köpugurly özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Amala aşyrylýan ykdysady özgertmeler häzirki wagtda dünýäde

SYÝAHATÇYLYK GYŞ MÖWSÜMINDE

Syýahatçylygyň mekany

21.12.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe syýahatçylyk pudagy ösüşi boýunça täze sepgitlere ýetdi. Bu ulgamyň ösüşine aýratyn hem hormatly Prezidentimiziň "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyny döredip bermegi özüniň uly

«Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahaty

Syýahatçylygyň mekany

22.11.2021

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan edilmegi mynasybetli halkara maslahatyny,

“Arçman” şypahanasynyň dynç alyş-sagaldyş syýahatçylygy üçin ähmiýeti

Syýahatçylygyň mekany

12.08.2021

Türkmenistanda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň esasy maksady ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekden hem-de halkymyzyň maddy we medeni durmuşyny yzygiderli gowulandyrmakdan ybarat bolup durýar.

TÜRKMENISTANDA EKOLOGIÝA SYÝAHATÇYLYGYNYŇ ÖSDÜRILIŞI

Syýahatçylygyň mekany

07.07.2021

Häzirki döwürde ýurdumyzda syýahatçylyk pudagyny ösdürmeklige aýratyn üns berilýär. Dünýä ýurtlarynyň tejribesinde syýahatçylygyň dürli görnüşleri bardyr. Olara taryhy-medeni ýadygärliklere syýahat, şypahanalara syýahat,

Türkmenistanda syýahatçylygyň geografiýasy

Syýahatçylygyň mekany

15.02.2021

Biziň gözel ülkämiz dünýäniň syýasy ýagdaý babatda iň asuda, ekologik babatda iň arassa tebigatly we medeni-taryhy nukdaýnazardan seredilende