HABARLAR


BEÝIK AKYLDARLARYŇ PAÝHAS UMMANYNA BAGYŞLANAN TÄZE KITAP

Täzelikler

18.07.2024

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda döwletli diýarymyzyň durmuşyndaky şatlykly wakalar bagtyýar halkymyzyň milli buýsanjyny artdyrýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň şanly toýy toýlara ulaşýar. Şanly ýylymyzda «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumynyň hem-de Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň açylyş dabarasynyň ýokary gurmaçylyk derejesinde geçirilmegi, «Magtymguly» atly täze kitabyň halkymyza gowuşmagy, ýurdumyzda taryhy waka boldy. Akyldar şahyryň goşgulary ýerleşdirilen «Magtymguly» atly täze kitabyň neşir edilmegi, şu ýyl ilkinji gezek Arkadag şäherinde giňden bellenilip geçilen Medeniýet günlerinde agzybir halkymyzyň toý şatlygyny has-da artdyrdy.

«TEGELEK STOLUŇ» BAŞYNDAKY SÖHBETDEŞLIK

Syýahatçylygyň mekany

18.07.2024

2024-nji ýylyň 17-nji iýulynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlik geçirildi.

DÜNÝÄ DOLDY YNSANPERWER ÝOLUŇYZ, ARKADAGLY GAHRYMAN SERDARYMYZ!

Kitaphanalar

18.07.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Magtymguly Pyragynyň ömrüne we döredijiligine bagyşlap «Dünýä doldy ynsanperwer ýoluňyz,Arkadagly Gahryman Serdarymyz!» atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

KITAPHANA GEZELENÇ

Kitaphanalar

18.07.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Türkmenistanyň Döwlet Serhet gullugynyň 2403 harby bölüminiň esgerleri gezelençde boldylar.

PÄHIM-PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY

Muzeýler

18.07.2024

Milli mirasymyza sarpa goýmak, Watanymyzy mundan beýläk-de özgertmek, şan-şöhratyny we halkara abraýyny artdyrmak, ýaş nesli Magtymguly Pyragynyň ömrüni we döredijiligini, edebi mirasyny öwrenmek hem-de dünýä ýaýmak, beýik söz ussadynyň dünýä nusgalyk döredijiligine çäksiz buýsanç, söýgi we hormat goýmak ruhunda terbiýelemek maksady bilen, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly tegelek stolyň başyndaky söhbetdeşlik geçirildi.

MILLI MIRASYMYZA BELENT SARPA

Kitaphanalar

18.07.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň guramagynda Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanada «Milli mirasymyza belent sarpa» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

MAGTYMGULYNYŇ DÖREDIJILIGI–DÜNÝÄ MEDENIÝETINDE

Kitaphanalar

18.07.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň, Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda «Magtymgulynyň döredijiligi–dünýä medeniýetinde» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

ERTEKILERIŇ TÄSIN DÜNÝÄSINDE

Kitaphanalar

18.07.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasynyň guramagynda Gökderedäki «Ýaşlyk» çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde «Ertekileriň täsin dünýäsinde» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

PÄHIM-PAÝHAS UMMANY

Kitaphanalar

18.07.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň we «Arkadag» teleýaýlymynyň bilelikde guramaklarynda «Pähim-paýhas ummany» atly söhbetdeşlik geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝUNISEF-niň ÝURDUMYZDAKY TÄZE WEKILINI KABUL ETDI

Täzelikler

18.07.2024

17-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekili hanym Jalpa Ratnany kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.