HABARLAR


Aşgabatda «Bitaraplyk – bagtyň baky bahary» atly sergi geçiriler

Muzeýler

08.12.2023

Şu ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezi bilen Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 28 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin «Bitaraplyk – bagtyň baky bahary» atly sergi geçiriler.

Türkmen döwlet medeniýet institutynda göçme sergi gurnaldy

Muzeýler

08.12.2023

Türkmen döwlet medeniýet institutynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýiniň nakgaş eserlerinden we keramika önümlerinden düzülen göçme sergi gurnaldy.

Türkmenistanyň halk artisti Daňatar Hydyrowyň eserlerinden düzülen konsert geçirildi

Täzelikler

08.12.2023

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda Türkmenistanyň baky Bitaraplygy mynasybetli Türkmenistanyň halk artisti, kompozitor Daňatar Hydyrowyň eserlerinden düzülen konsert geçirildi. Bu dabara Daňatar Hydyrowyň maşgalasy, dostlary, kärdeşleri, muşdaklary olardan başga-da okuwymyzyň mugallymlary we talyplary ýygnandylar.

Ýurdumyzda gyş paslynyň uly çille döwri başlandy

Täzelikler

08.12.2023

Şu gün Türkmenistanda uly çille döwri başlanýar. Uly çille döwri 8-nji dekabrda, garagyş gutarandan soň başlanýar we kyrk günläp dowam edýär. Şondan soň ol öz ornuny kiçi çillä berýär. Uly çille döwri köp güni öz içine alýandygy sebäpli, gyşyň örküji hasaplanýar. Hut şonuň üçin-de, ata-babalarymyz bu döwre aýratyn taýýarlyk görüpdirler diýlip, «Türkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda çap edilen makalada bellenilýär.

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Hökümetara komitetiniň işine gatnaşdy

Täzelikler

08.12.2023

Şu ýylyň 5 — 9-njy dekabry aralygynda Botswana Respublikasynyň Kasane şäherinde ÝUNESKO-nyň Maddy däl medeni mirasy gorap saklamak boýunça Hökümetara komitetiniň 18-nji mejlisi geçirilýär.

«Bitaraplyk – parahatçylygyň binýady» atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi

Kitaphanalar

08.12.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Garadamak şäherçe kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda Halkara Bitaraplyk gününiň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli «Bitaraplyk – parahatçylygyň binýady» atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi.

«Türkmenleriň dünýä dolan ykbaly, Bitarap Watanym Türkmenistanym» atly aýdym-sazly duşuşyk geçirildi

Kitaphanalar

08.12.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Täze zaman medeniýet öýüniň bilelikde guramagynda Halkara Bitaraplyk baýramynyň 28 ýyllygy mynasybetli «Türkmenleriň dünýä dolan ykbaly, Bitarap Watanym Türkmenistanym» atly aýdym-sazly döredijilik duşuşygy geçirildi.

«TM CELL» TÄZE 71-LIK KODUNY IŞE GIRIZDI

Täzelikler

07.12.2023

Türkmenistanyň «Altyn Asyr» öýjükli aragatnaşyk operatory «TM CELL» söwda markasy bilen hödürleýän täze 71 koduny işe girizdi. Ozal bu öýjükli aragatnaşyk operatorynda şeýle kodlaryň bäşisi — 61, 62, 63, 64 hem-de 65 hereket edýärdi.

Berlinde Magtymguly Pyragynyň nemes dilindäki goşgular ýygyndysy tanyşdyryldy

Täzelikler

07.12.2023

Şu gün Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Berlin şäherindäki ilçihanasynda Magtymguly Pyragynyň nemes diline terjime edilen goşgular ýygyndysynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de «Magtymgulynyň şygryýetiniň Ýewropaly alymlar tarapyndan öwrenilişi» atly halkara ylmy maslahat geçirildi.

Mary welaýatynda Täze ýyl mynasybetli sungat ussatlarynyň baýramçylyk konsertleri geçiriler

Konsertler

07.12.2023

Mary welaýatynyň Mary şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda Täze ýyl baýramy mynasybetli ýurdumyzyň sungat ussatlary ajaýyp konsertleri bilen çykyş ederler.