HABARLAR


“Türkmen halysy – gözellik nusgasy”

Kitaphanalar

27.05.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy, Türkmenhaly Döwlet birleşiginiň Türkmen halysynyň milli muzeýiniň bilelikde gurnamagynda “Türkmen halysy – gözellik nusgasy” ady bilen aýdym - sazly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlikde haly – türkmeniň baýlygy, zynaty! Milli buýsanjymyz bolan halylar barada söhbet açanyňda türkmen halylary özüniň berkligi, dokalyşynyň nepisligi, nagyş we reňk öwüşginleriniň aýratynlygy bilen dünýä ýurtlaryny haýrana goýýan halylaryndan tapawutlanýandygy,

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

27.05.2023

26-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda käbir resminamalaryň taslamalaryna we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine garaldy.

“ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR NESIL”

Täzelikler

26.05.2023

Türkmen halkynyň milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan – ähli çagalaryň arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurdudyr» diýip bellän parasatly setirlerinden lezzet alýan bagtyýar çagalar bagtly ýaşap, döredijilik bilen meşgullanýarlar. «ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezi bilen bilelikde Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiň okuwçylarynyň 1-nji iýun «Çagalary goramagyň Halkara güni» mynasibetli «ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR NESIL» atly çagalaryň döredijilik sergisi gurnaldy.

«Türkmen halysy – gözelligiň nusgasy» atly baýramçylyk duşuşygynda göçme sergi

Muzeýler

26.05.2023

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde gurnalan «Türkmen halysy – gözelligiň nusgasy» atly baýramçylyk duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi göçme sergi gurnady.

«Ak şäherim Aşgabat» atly göçme sergi

Muzeýler

26.05.2023

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirildi.

“Magtymgulynyň edebi mirasy – beýik ynsanperwerligiň gözbaşy”

Kitaphanalar

26.05.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň bilelikde gurnamagynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli «Watanyň göwher gaşy!» atly sergi

Muzeýler

26.05.2023

Halkara derejesinde geçirilýän festiwallaryň we sergileriň üsti bilen medeniýetini we sungatyny öwrenmek, geçirilýän forumlarynyň, sport çäreleriň we bäsleşikleriň üsti bilen Aşgabat şäherini dünýä tanady.

NUSGALYK GYMMATLYKLARYMYZ ÝUNESKO-nyň SANAWYNDA

Medeni miras

26.05.2023

Halkymyzyň örän gadymdan gelýän köp müňýyllyk taryhly milli baýlygy bar. Durmuşymyzda ähmiýetli orunda durýan ol gymmatlyklarymyzy gorap saklamakda alnyp barylýan köpugurly işler halkyň medeni mirasy dogrusynda döwlet derejesinde edilýän uly aladalaryň netijesidir.

«Molla Ependiniň şorta sözlerini gürrüň berijilik däbi» ÝUNESKO-nyň sanawynda

Medeni miras

26.05.2023

Ynsan gatnaşyklarynyň gülküli pursatlaryny beýan edýän we täsir edijilik güýje eýe bolan gülküli-ýumorly, kyssa görnüşinde döredilen şorta sözler halk döredijiliginiň giň ýaýran görnüşleriniň biridir. Halk arasynda il içinde tanalýan adamlar baradaky şorta sözler has meşhurdyr.

“Aşgabat – gözelligiň şäheri”

Kitaphanalar

26.05.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli “Ak şäherim Aşgabat” binasynda “Aşgabat – gözelligiň şäheri” ady bilen wagyz – nesihat çäresi geçirildi we göçme kitap sergisi gurnaldy.