HABARLAR


Türkmenistan – dost-doganlygyň mekany

Täzelikler

05.12.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni toýdur baýramlara, şanly wakalara beslenýär. Şeýle ajaýyp günlerimiz bilen bir hatarda dost-doganlyk gatnaşyklary hem dabaralara beslenip, baýram edilip geçirilýär.

“Bitaraplyk – bagtymyz” atly baýramçylyk dabarasy

Kitaphanalar

05.12.2022

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebi bilen bilelikde hemişelik Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk baýramy mynasybetli “Bitaraplyk – bagtymyz” ady bilen baýramçylyk dabarasyny geçirdi.

AHAL WELAÝATYNYŇ TÄZE, DÖWREBAP EDARA EDIŞ MERKEZINIŇ BIRINJI TAPGYRYNYŇ TAMAMLANMAGYNA DEGIŞLI WEZIPELER ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

Täzelikler

05.12.2022

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi.

TÜRKMENISTAN — KATAR: GATNAŞYKLARY HEMMETARAPLAÝYN ÖSDÜRMEGIŇ UGRY BILEN

Täzelikler

05.12.2022

3-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň çakylygy boýunça Katar Döwletine sapary amala aşyryp, ol ýerde türkmen-katar gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn ösdürmek bilen

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

05.12.2022

2-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASYNYŇ GUJURLY ÝAŞLARY

Täzelikler

03.12.2022

Golaýda ýurdumyzyň sungat ojagy bolan Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda “Halkyň Arkadagly zamanasynyň gujurly ýaşlary – 2022” atly döredijilik sergisi gurnaldy.

“Bitaraplyk bagtyýarlygynyň binýady”

Kitaphanalar

03.12.2022

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Kärdeşler arkalaşygy guramasynyň, Döwlet kitaphanasynyň, Merkeziň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň hem-de Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda “Bitaraplyk bagtyýarlygynyň binýady” atly baýramçylyk çäresi geçirildi.

“Arkadagyň eserleri ýaşlara görelde”

Kitaphanalar

03.12.2022

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara Nebit we Gaz uniwersitetiniň talyplary bilen bilelikde “Arkadagyň eserleri ýaşlara görelde” ady bilen çäre geçirildi.

“ÝÜZ DERDIŇ DERMANY” ATLY SÖHBETDEŞLIK

Kitaphanalar

03.12.2022

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen “Ýüz derdiň dermany” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşlikde Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltlik ylmy işinde ýerleşdirilen dermanlyk ösümlikleri, olaryň ähmiýeti, ulanylyş aýratynlyklary barada gürrüňdeşlik geçirildi.

“Ýurdumyz Bitarap, parahat mekan, türkmen ili barýar toýlara bakan”

Kitaphanalar

03.12.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde gurnamagynda Halkara Bitaraplyk baýramçylygy mynasybetli “Ýurdumyz Bitarap, parahat mekan, türkmen ili barýar toýlara bakan” ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.