«Ak şäherim Aşgabat» atly göçme sergi


«Ak şäherim Aşgabat» atly göçme sergiTürkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirildi. Serginiň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi gaznasyndaky gymmatlyklardan düzülen göçme sergi gurnady.

Sergide Türkmenistanyň halk suratkeşi Ý.Annanurowyň «Maşgala», A.Atakgaýewiň «Magtymguly», Ş.Muhammetberdiýewiň «Bagşy zenan», A.Taganowyň «Bezeg güldan», Ç.Durdyýewiň «Adat» ýaly birnäçe ajaýyp eserler görkezildi.