Halypa bagşy Akjagül Myradowanyň doglan gününiň 100-ýyllygy mynasybetli geçirilen dabara


Halypa bagşy Akjagül Myradowanyň doglan gününiň 100-ýyllygy mynasybetli geçirilen dabara

Daşoguz welaýat Medeniýet öýünde, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Daşoguz welaýat Medeniýet müdirliginiň guramagynda mahmal owazly bagşy zenan, Türkmenistanyň halk bagşysy, «Gaýrat» medalynyň eýesi, halypa Akjagül Myradowanyň ömri we döredijiligine bagyşlanyp, aýdym-sazly, dabaraly çäre geçirildi. Dabarany Bagşylar muzeýiniň direktory Begenç Haknazarow alyp bardy.

Dabarada «Şirin owazly zenan» atly çykyşy bilen Türkmenistanyň halk artisti Almagül Nazarowa, «Halypanyň ömür ýoly» atly çykyşy bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti Bibinur Aşyrowa, «Gördük bu gün beýik sungata sarpa» atly çykyşy bilen Göwher Ahmedowa, «Öz ilimiň bagşysy» atly çykyşy bilen bagşy Saýat Nurmedowa, «Yhlas bilen kämillige gol beren» atly çykyşy bilen bagşy Soltanbagt Rejepowa, «Halypadan tälim alan halypa» atly çykyşy bilen bagşy Gözel Mätgeldiýewa, «Hakydada ýaşaýan ussat» atly çykyşy bilen bagşy Gurbanjemal Gaýypowa dagylar, ussat halypanyň bagşyçylyk sungatynda galdyran yzlary dogrusynda täsirli gürrüňleri bilen ýatlap geçdiler.

Aýdym-sazly dabaranyň dowamynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly aýdymy bilen «Şähribossan» zenan bagşylar topary çykyş etdi.

Mahmal owazly bagşy zenan Akjagül Myradowanyň ömri we döredijiligine bagyşlanan bu dabaranyň ahyrynda, Daşoguz şäheriniň Bagşylar muzeýiniň sergisi görkezildi.

Nurmyrat NURYÝEW