HABARLAR


Gurban baýramy-belent ynsanperwerligiň we agzybirligiň baýramy

Kitaphanalar

14.06.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy, Türkmenistanyň medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda «Gurban baýramy-belent ynsanperwerligiň we agzybirligiň baýramy» ady bilen aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi.

Milli Medeniýetiň ösen zamany, arzuwlaryň hasyl boldy Pyragy

Kitaphanalar

14.06.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Çoganly şäherçe kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäher Köpetdag etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda Köpetdag etrap häkimliginiň binasynda «Milli Medeniýetiň ösen zamany, arzuwlaryň hasyl boldy Pyragy» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

TÜRKMEN-RUS HYZMATDAŞLYGYNYŇ GELJEGI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

Täzelikler

14.06.2024

13-nji iýunda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýowyň arasynda duşuşyk boldy. Onda parlamentara hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri, kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmak bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

XX asyryň neşirleri Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy barada

Kitaphanalar

13.06.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Bibliografiýa bölümi tarapyndan «XX asyryň neşirleri Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy barada» ady bilen «Altyn asyr: Türkmenistan» teleýaýlymy bilen bilelikde tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

Akyldar şahyrymyzyň döredijiligi ruhy baýlygymyzdyr

Kitaphanalar

13.06.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli «Akyldar şahyrymyzyň döredijiligi ruhy baýlygymyzdyr» atly halypa şahyrlar, ýazyjylar bilen söhbetdeşlik geçirildi.

Sport–sagdyn ýaşaýşa gönezlik

Kitaphanalar

13.06.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Gökderedäki «Beýik Serdar nesilleri» çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde tomusky dynç alyş möwsüminde şadyýan dynç alýan dürli ýaşly okyjylaryň arasynda «Sport–sagdyn ýaşaýşa gönezlik» ady bilen sport bäsleşigi geçirildi.

Akyldar şahyryň belent sarpasy

Kitaphanalar

13.06.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň guramagynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Akyldar şahyryň belent sarpasy» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

MEDENIÝET MILLETIŇ MERTEBESIDIR

Medeni miras

13.06.2024

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň medeni ösüşiniň köpugurlylygyny gazanmak, taryhy-medeni mirasymyzy gorap saklamak we öwrenmek, dünýä halklary bilen medeniýetara gatnaşyklary has-da pugtalandyrmak babatda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, döwletli işlere uly badalga berildi.

Türkmeniň milli medeniýeti we sungaty

Muzeýler

13.06.2024

«Pähim paýhas ummany Magtymguly pyragy» ýylynda Hormatly Prezidentimiziň jahany bezeýji pähim-parasada ýugrulan durmuş-ykdysady syýasatynyň saýasynda milli medeniýet ulgamy ösüşlere eýe bolýar. Ähli pudaklar we ulgamlar bilen bir hatarda medeniýet ulgamynda aýratyn uly üns berilýär. Türkmen topragymyzda ata watanymyzda Gahryman we Mähriban alym Arkadagymyzyň kämil yhlasyndan ugur alyp türkmenistanyň medeniýeti we sungaty ösüşiň täze belentliklerine göterildi.

Magtymguly Pyragynyň ömür döredijiligi

Kitaphanalar

13.06.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasy we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrap Geňeşiniň «Arkadag» teleýaýlymynyň bilelikde guramaklarynda «Magtymguly Pyragynyň ömür döredijiligi» atly söhbetdeşlik geçirildi.