HABARLAR


Şan – şöhraty dünýä dolan Pyragy

Kitaphanalar

23.05.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasynyň guramagynda Aşgabat şäherindäki Mehaniki tehnologiki orta hünär okuw mekdebinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Şan – şöhraty dünýä dolan Pyragy» ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

«Magtymguly» atly ajaýyp kitaba syn

Kitaphanalar

23.05.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň «Neşirleri toplaýyş» bölümi türkmen halkymyzyň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp täze çapdan çykyp halkymyza gowuşan «Magtymguly» atly ajaýyp kitaby boýunça kitaphana synyny geçirdi.

Şygyr äleminiň göwher täji

Kitaphanalar

23.05.2024

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň guramagynda «Şygyr äleminiň göwher täji» atly söhbetdeşlik geçirildi. Magtymguly Pyragy sözüň güýji, gudraty bilen şygryýet äleminde ady arşa galan beýik akyldar şahyrdyr.

Türkmen halysynyň baýramy

Kitaphanalar

23.05.2024

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti we Döwlet kitaphanasy hem-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty bilen bilelikde «Türkmen halysynyň baýramy» mynasybetli tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

«Magtymguly» atly ajaýyp kitap hakynda söhbetdeşlik

Kitaphanalar

23.05.2024

«Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, «Altyn asyr:Türkmenistan» teleýaýlymy bilen bilelikde türkmen halkymyzyň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp täze çapdan çykyp halkymyza gowuşan «Magtymguly» atly ajaýyp kitap hakynda söhbetdeşlik geçirildi.

Kitap we kitaphana işi hakynda

Kitaphanalar

23.05.2024

Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda «Aşgabat» teleýaýlymy tarapyndan «Kitap we kitaphana işi hakynda» söhbetdeşlik geçirildi.

Gözelligiň göwher gaşy Aşgabat

Kitaphanalar

23.05.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasynyň guramagynda «Aşgabat» söwda dynç alyş merkezinde Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli «Gözelligiň göwher gaşy Aşgabat» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

Türkmen halysy – milliligiň gözbaşy

Kitaphanalar

22.05.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy hem-de Köpetdag etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda Türkmen halysynyň milli muzeýinde Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli «Türkmen halysy-milliligiň gözbaşy» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Gözel Paýtagt – Aşgabat

Kitaphanalar

22.05.2024

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Pähim paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda kitaphanamyzda «Gözel Paýtagt – Aşgabat» ady bilen Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli edebi sazly ertirlik geçirildi.

Aşgabat gözelligiň şäheri

Kitaphanalar

22.05.2024

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin DES-indäki kitaphana şahamçasynyň guramagynda «Aşgabat» söwda dynç alyş merkezinde Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli «Aşgabat gözelligiň şäheri» ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.