«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry – 2023


«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry – 2023Dutarçy bagşy-sazandalaryň «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry 2023-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Nebit-gaz toplumynyň işewürlik merkeziniň sahnasynda geçirildi. Bu bäsleşige Aşgabat şäheri boýunça 20 sany bagşy-sazanda gatnaşdylar.

«Çalsana, bagşy!» bäsleşigiň Aşgabat şäher tapgyry boýunça sazandalaryň arasynda:

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Türkmen Owazy» teleýaýlymynyň dutarçylar toparynyň sazandasy Baýramgeldi Atadurdyýew hem-de «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Jemagat-hojalyk kärhanasynyň “Laçyn” folklor toparynyň sazandasy Serdar Bäşimow ýeňiji diýlip saýlandylar we olara baýraklar gowşuryldy.

«Çalsana, bagşy!» bäsleşigiň Aşgabat şäher tapgyry boýunça bagşylaryň arasynda:

Aşgabat şäheriniň Annagylyç Mätäji adyndaky 70-nji orta mekdebiniň mugallymy Şaguly Hojamgulyýew hem-de Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 4-nji çagalar sungat mekdebiniň dutar mugallymy Mähri Hommatnazarowa ýeňiji diýlip saýlandylar we olara baýraklar gowşuryldy.