BILIM ULGAMYNYŇ INNOWASION ÖSÜŞI YLMY-TEHNIKI ÖŇEGIDIŞLIKLERIŇ BINÝADYDYR


BILIM ULGAMYNYŇ INNOWASION ÖSÜŞI YLMY-TEHNIKI ÖŇEGIDIŞLIKLERIŇ BINÝADYDYR12-nji iýulda paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň welaýat merkezlerinde orta hünär we ýokary okuw mekdeplerinde okamaga isleg bildirýänlerden resminamalar kabul edilip başlandy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 9-njy iýulda geçirilen gi­ňişleýin mejlisinde Buýruklara gol çekip, 2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça, şonuň ýaly-da, orta hünär okuw mekdeplerine kabul etmegiň meýilnamalaryny tassyklady.
Resminamalara laýyklykda, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegi 12-nji iýul — 27-nji awgust günlerinde guramak tabşyryldy.