«PÄHIM-PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY» ÝYLY WATANYMYZY TÄZE ÜSTÜNLIKLERE BESLÄR


«PÄHIM-PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY» ÝYLY WATANYMYZY TÄZE ÜSTÜNLIKLERE BESLÄR



Geçen hepdede hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny, mähriban halkymyzyň abadançylygyny, ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de ýokarlandyrmaga, milli bähbitleri goramaga, bütin dünýäde parahatçylygyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen içeri we daşary syýasatyň ähli ugurlarynda uly üstünliklere beslenen 2023-nji ýyl tamamlandy. Watanymyzdaky zähmet ýeňişleri, täze üstünlikler «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly şygary astynda geçjek 2024-nji ýylda-da dowam etdiriler.

Türkmenistan gazeti