Garaşsyzlyk ganatymyz


Garaşsyzlyk ganatymyzGolaýda gözel paýtagtymyz Aşgabatda ýerleşýän Garaşsyzlyk binasynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň gurnamagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli halypa ýazyjy-şahyrlaryň «Garaşsyzlyk — ganatymyz» atly döredijilik söhbetdeşligi boldy. Ýazyjy-şahyrlar Garaşsyzlyk binasynyň, akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň öňünde Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda amala aşyrylan il-ýurt bähbitli tutumly işler, gazanylan üstünlikler, ýetilen sepgitler barada çykyş etdiler.

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Döwletgeldi Annamyradow, Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Oguljemal Çaryýewa, şahyrlar Orazguly Ýaňyberdiýew, Orazguly Çyrryýew, Jumageldi Annaýew dagy mukaddes Garaşsyzlygymyzy wasp edýän ajaýyp şygyrlary okadylar. Ýazyjy-şahyrlaryň ýürek joşgunyna ýugrulan bu çäre, döredijilik işgärleriniň mukaddes Garaşsyzlygymyza bolan buýsançlarynyň çäksizligini açyp görkezdi.

Ogulgurban GAŞLAKOWA.