ÝURDUMYZYŇ OBA HOJALYGYNYŇ ÖŇDEBARYJY IŞGÄRLERINE DÖWLET SYLAGLARY GOWŞURYLDY


ÝURDUMYZYŇ OBA HOJALYGYNYŇ ÖŇDEBARYJY IŞGÄRLERINE DÖWLET SYLAGLARY GOWŞURYLDY13-nji noýabrda paýtagtymyzyň “Mekan” köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň ösdürilmegine mynasyp goşant goşýan kärendeçileri, pagtaçylary, gallaçylary, mehanizatorlary, alym-agronomlary, seçgiçileri we beýleki hünärmenleri sylaglamak dabarasy boldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanlaryna laýyklykda, döwlet sylaglaryna mynasyp bolan zähmetkeşleriň hormatlanylmagy ýurdumyzda tejribesini, bilimini we başarnygyny Watana hyzmat etmäge bagyşlan öz işiniň ussatlaryna goýulýan belent sarpanyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi.