Türkmen suratkeşiniň üstünligi


Türkmen suratkeşiniň üstünligiTürkmen keramika suratkeşi Dilber Umarowa Özbegistanyň Riştan şäherinde geçirilen Halkara küýzegärçilik forumynyň çäginde küýzegärleriň arasynda geçirilen bäsleşikde 2-nji orny eýeläp, 1000 dollar pul baýragyna mynasyp boldy.

Bäsleşige dünýäniň 30 ýurdundan 60-dan gowrak senetçi şeýle hem Özbegistanyň 14 sebitinden 100 töweregi küýzegär gatnaşdy.

Özbegistanda geçirilen foruma Türkmenistandan 7 suratkeş: dört keramikaçy we üç sany amaly-haşam sungatynyň ussatlary gatnaşdylar.

Forum Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet ministrligi, «Sungat» birleşigi we Fergana şäheriniň administrasiýasy tarapyndan bilelikde guraldy.

Belläp geçsek, Dilber bütin ömrüni ownuk plastmassalar bilen işlemäge bagyşlady. Aşgabatda onuň köp sanly eseri görkezilen şahsy sergisi Dilberiň keramikasynyň hiç kimiň biperwaý galmaýandygyny ýene bir gezek subut etdi. Onuň eserleri bagt, söýgi we hoşniýetlilik bilen şöhle saçýar.