Baky Bitaraplygymyza bagyşlanan täze kitap


Baky Bitaraplygymyza bagyşlanan täze kitapBerkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni şatlykly wakalara beslenýär. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň täze «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitabyny halkymyza peşgeş bermegi, ajaýyp baýramçylyk sowgady boldy. Bu ajaýyp şa serpaýy şanly baýramyň bosagasynda duran ildeşlerimiziň şatlygyny goşalandyrdy. «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly şanly ýylymyzyň 5-nji dekabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň, ýazyjy-şahyrlaryň, žurnalistleriň, alymlaryň gatnaşmagynda bu ajaýyp kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.
Dabara gatnaşanlar öz çykyşlarynda Gahryman Arkadagymyzyň baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy baýramyny ähli ugurlardaky zähmet üstünliklerimiz bilen dabaraly garşy alýan günlerimizde halkymyza peşgeş beren «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly kitabyň çap edilmegi bilen tüýs ýürekden gutladylar. Arkadag Prezidentimziň parasatly baştutanlygynda hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň taryhy wakalaryna beslenen «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Garaşsyz ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça uly üstünlikler gazanylýar, Türkmenistan Watanymyzyň halkara abraýy barha belent derejelere göterilýär. Bagtyýar durmuşymyzyň şatlykly wakalary agzybir halkymyzy belent maksatly beýik işlere ruhlandyrýar. «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly şanly ýylymyzda halkymyza ajaýyp sowgat bolan «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly kitap dünýä halklarynyň baky Bitaraplyk derejämize goýýan hormat-sarpasyny dabaralandyrmakda, goňşy we alys döwletler bilen ösüşe esaslanýan parahatçylyk söýüjilikli, dostlukly gatnaşyklary rowaçlandyrmakda, türkmen halkynyň köp müň ýyllyk taryhyny, milli gymmatlyklaryny dünýä ýaýmakda uly ähmiýete eýe bolýar.
«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly kitabyň «Bitaraplyk: gadymy geçmişden şu güne çenli», «Türkmenistan we halkara guramalar: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk», «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň syýasy ähmiýeti», «Türkmen Bitaraplygy we medeni, ynsanperwer ulgamlar», «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ykdysady ähmiýeti», «Türkmenistanyň Bitaraplygy: döwrüň hakykaty», «Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasaty – dünýäniň abadançylygyna, halklaryň bagtly geljegine gönükdirilen syýasat», «Bu gün toý donuna beslenip Diýar, şanly Bitaraplyk toýun toýlaýar!», «Taryhy resminamalar», «Bitaraplyk bilen bagly edilen çykyşlar» atly bölümlere bölünmegi, kitabyň suratlar bilen bezelmegi onuň many-mazmunyny has-da baýlaşdyrýar.
Gahryman Arkadagymyz «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» atly täze kitabynda hemişelik Bitaraplygymyzyň taryhy ähmiýeti, berkarar döwletimiziň çuňňur oýlanyşykly içeri we daşary syýasaty, türkmen halkynyň şöhratly taryhyndan şu günlere gelip ýeten agzybirlik, dost-doganlyk, parahatçylyk ýörelgeleri hakynda çuňňur manyly gürrüň berýär. Kitapda Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň durmuşyndaky möhüm syýasy wakalarda, daşary ýurtlara resmi saparlarynda düşen suratlarynyň ýerleşdirilmegi, «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» atly kitabyň taryhy ähmiýetini has-da artdyrýar.
Halkymyza ajaýyp kitaby sowgat eden mähriban Arkadagymyza tüýs ýürekden sagbolsun aýdýarys. Gahryman Arkadagymyzyň galamynyň ýiti bolmagyny, ajaýyp kitaplarynyň köp bolmagyny arzuw edýäris.