Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Baş arçasynda geçirilen dabaralara gatnaşdy


Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Baş arçasynda geçirilen dabaralara gatnaşdy29-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Baş arçasynda guralan Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy we “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň ýanyndaky meýdançada baýramçylyk çärelerine gatnaşyjylaryň şatlyklaryna goşuldy.
...Soňra 2021-nji ýylyň nyşany bolan gölejigiň lybasyndaky hem-de 2022-nji ýylyň nyşany gelşikli barsyň lybasyndaky ýaşajyk artistler döwlet Baştutanymyzdan Täze ýyl arçasynyň daşynda guralýan dabara çagalar bilen bilelikde gatnaşmagyny haýyş etdiler.
Döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşýanlara joşgunly çykyşlary üçin minnetdarlyk bildirip, sungatyň üsti bilen öz ukyplaryny açyp görkezmeklerini arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

* * *

Şu gün ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda ýene bir baýramçylyk dabarasy geçirildi. Täze ýyl baýramy mynasybetli ýokary derejede enjamlaşdyrylan zalda belent başly arça oturdyldy. Onuň töwereginde baýramçylygyň baş gahrymanlary, paýtagtymyzyň köp sanly ýaşajyk raýatlary we myhmanlary ýygnandylar. Folklor hem-de tans toparlary, baýramçylyk lybasyny geýnen teatr we sirk artistleri belent ruha beslenen çykyşlary ýaýbaňlandyrdylar.