Ýollaryň aýdyň, topragyň nurly Watan


Ýollaryň aýdyň, topragyň nurly Watan

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Zenanlar guramasynyň, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Kärdeşler arkalaşygy guramasynyň, Merkeziň Ilkinji Zenanlar guramasynyň, şeýle hem Döwlet kitaphanasynyň bilelikde guramagynda 2024-nji ýylyň fewral aýynyň 22-ne Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Mejlisinde eden çykyşlaryndan ugur alyp, «Ýollaryň aýdyň, topragyň nurly Watan» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Bu wagyz nesihat çäresinde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde, alnyp barylýan halk bähbitli işleriniň, taryhy başlangyçlarynyň, haýyr-sahabat we ynsanperwer işleriniň ähmiýeti, milli senetçiligi, halyçylygy, sungatymyzy ösdürmek, taryhy, medeni we ruhy baýlyklarymyzy, maşgala gymmatlyklaryny gorap saklamak, milli medeniýetimizi, däp-dessurlarymyzy wagyz-nesihat etmek meseleleri hakynda giňişleýin söhbet etdiler.