Türkmenistan «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýyly uly üstünlikler hem-de täze belent maksatlar bilen garşylady


Türkmenistan «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýyly uly üstünlikler hem-de täze belent maksatlar bilen garşylady31-nji dekabr — 1-nji ýanwarda Garaşsyz, hemişelik BitarapTürkmenis-tan täze, 2022-nji ýyly agzybir maşgala bolup garşylap, onuň bilen iň röwşen we nurana umyt-arzuwlaryny baglanyşdyrýar.
Mähriban halkymyzda gadymy döwürlerde bolşy ýaly, ýurdumyzyň ähli ýerlerinde uludan toý tutulýar.

Paýtagtymyzda baýramçylyk dabaralary Döwlet sirkiniň hem-de “Ylham” se-ýilgähiniň öňündäki meýdançalarda gurnalan Täze ýyl arçalarynyň töwereginde geçirilýär. Şol ýerlerde aýdym-sa-zyň owazy belentden ýaňlanýar.

Aýazbaba we onuň agtygy Garpamyk hemmeleri arçalaryň daşyndan aýlanma-ga çagyrýarlar.