TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WEZIPESINE DALAŞGÄRLER BILEN SAÝLAWÇYLARYŇ DUŞUŞYKLARY


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WEZIPESINE DALAŞGÄRLER BILEN SAÝLAWÇYLARYŇ DUŞUŞYKLARY22-nji fewralda irden Daşoguz welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Agrar partiýasyndan iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige hödürlenen Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Agajan Bekmyradowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.

* * *

Günüň ikinji ýarymynda bu ýerde ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň nobatdan daşary III gurultaýynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlenen “Wepaly gurluşyk” hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Babamyrat Meredowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.