Gahryman Arkadagymyz Türki döwletleriň bilelikdäki Medeniýet gününi guramagy teklip etdi


Gahryman Arkadagymyz Türki döwletleriň bilelikdäki Medeniýet gününi guramagy teklip etdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Astanada geçirilen Türki Döwletleriň Guramasynyň (TDG) 10-njy sammitindäki çykyşynda TDG-niň ýurtlaryny medeniýet ulgamynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge çagyrdy diýip, TDH habar berýär.

— Taryhy, medeniýeti, dili we däp-dessurlary birmeňzeş bolan türki döwletleriň arasyndaky medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň köpugurly hyzmatdaşlygymyzyň gün tertibinde möhüm orun eýeleýändigini bellemek isleýärin — diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri nygtady.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bu ulgamda amala aşyrylýan özara ysnyşykly hereketleriň dost-doganlygyň, birek-birege hormat goýmagyň, özara ynanyşmagyň we goldaw bermegiň esasynda ulgamlaýyn ösdürilýändigini aýtdy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn medeni çäreleri ýygy-ýygydan geçirmegi, hususan-da, Türki döwletleriň bilelikdäki Medeniýet gününi guramagy teklip etdi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türki medeniýetiň halkara guramasy bolan TÜRKSOÝ-yň çäklerinde gatnaşyklaryň ýokary derejede dowam edýändigini hem-de TÜRKSOÝ guramasynyň medeni-ynsanperwer ugurda möhüm işleri alyp barýandygyny nygtamak bilen, onuň çäklerinde bilelikde geçirilýän çäreleriň giňeldilmegini maksadalaýyk hasaplaýandygyny aýtdy.