Döwlet Baştutanymyz Daşoguz welaýatynda iri binalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy


Döwlet Baştutanymyz Daşoguz welaýatynda iri binalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy21-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz täze ýaşaýyş jaý toplumynyň hem-de welaýat merkezinde gurlan “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.
Şu gün döwlet Baştutanymyz Aşgabada gaýdyp geldi.
Şeýlelikde, ýaşaýyş jaý toplumlarynyň, senagat we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurulmagy ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny belent ösüş depginleri bilen garşylaýan türkmen halkynyň jebisligini pugtalandyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolýar.
Bu wezipeleri bolsa eýýäm häzirden tiz we bilelikde durmuşa geçirmek gerek. Çünki milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklary bilen bagly bolan, sebitleri ösdürmegiň maksatnamasynda öz beýanyny tapýan giň gerimli maksatlar bu işde batly depginleri şertlendirýär.