Aşgabatda Hafyz Şiraza bagyşlanyp dabaraly çäre geçirildi


Aşgabatda Hafyz Şiraza bagyşlanyp dabaraly çäre geçirildi

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň pars dili we edebiýaty, ýagny gündogar dilleri fakulteti bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet merkeziniň bilelikde gurnamagynda bu ýokary okuw mekdebinde Hafyz Şiraza bagyşlanyp dabaraly çäre geçirildi.

Bu dabaraly çärä Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi Golam Abbas Arbap Hales, Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet meseleleri boýunça geňeşçisi Nawid Rasuli, ilçihananyň işgärleri, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rektory Maral Kuliýewa, ýokary okuw mekdebiniň mugallymlary, talyplary we Eýranyň Medeniýet merkeziniň işgärleri we pars dili öwrenijileri gatnaşdylar.

Çärede Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli Dünýä dilleri institutynyň rektory Maral Kuliýewa, Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi Golam Abbas Arbap Hales we Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet meseleleri boýunça geňeşçisi Nawid Rasuli türkmen we eýran halkynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyk, medeni umumylyklar, edebi şahsyýetler, daşary ýurt dilleriniň ähmiýeti barada çykyş etdiler.

Şeýle-de çykyşlarda Pars şygryýeti, edebiýaty we Hafyz Şirazyny ýatlama gününiň Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda geçirilýändiginiň iki ýurduň arasyndaky medeni hyzmatdaşlygyň ösmegine has-da badalga berjekdigi we dostlukly Eýran döwletiniň taryhy we baý medeniýeti bilen ýakyndan tanyşmaklyga uly mümkinçilik döredýänligi, Hafyz Şirazynyň şygyrlarynyň we gazallarynyň diňe bir eýranly şahsyýetleri üçin däl, eýsem bütin ýer ýüzüniň dürli wagtlardaky edebiýat we şygryýet wekillerini haýrana goýanlygy bellenildi.

Mundan başga-da, dabaranyň dowamynda Hafyz Şirazy barada wideoşekil görkezildi. Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet Merkeziniň pars dili öwrenijileri tarapyndan Hafyzyň durmuşyna degişli sahna oýuny ýerine ýetirilip tomaşaçylarda ýakymly täsir galdyrdy. Şeýle hem Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet Merkeziniň pars dili öwrenijileri, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli Dünýä dilleri institutynyň mugallymdyr, talyplary Hafyzyň goşgularyny labyzly okap, şahyryň durmuşy barada gyzykly makalalar bilen çykyş edip çäräni hasda dabaralandyrdylar. Hafyzyň goşgularyna ýerine ýetirilen aýdymlar bolsa tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy.

Dabaranyň ahyrynda çykyş edenleriň ählisine Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet Merkezi tarapyndan ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Ýokary okuw mekdebiniň eýwanynda eýran we türkmen halklarynyň milliliklerine, el işlerine degişli bolan sungat eserleriniň we millilikleriň sergisi hem guraldy.