DÜZGÜNLERI BERJAÝ EDIP SAGDYN BOLALYŇ!


DÜZGÜNLERI BERJAÝ EDIP SAGDYN BOLALYŇ!Sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermek, wagtly-wagtynda ukyňy almak, dogry iýmitlenmek ýiti respirator keselleriniň öňüni almakda örän ähmiýetlidir.
Günüň dowamynda 1,5-2 litre golaý arassa agyz suwuny içiň.
Bir gezeklik ulanmak üçin niýetlenen agyz-burun örtügini 2 sagatdan artyk ulanmaň.
Elleriňizi ýygy-ýygydan sabynlap ýuwmagy endik ediniň.
Otaglary we iş ýerlerini wagtal-wagtal ýelejiredip, arassaçylyk işlerini yzygiderli geçiriň.