HALKARA ZENANLAR GÜNI MYNASYBETLI DABARALAR


HALKARA ZENANLAR GÜNI MYNASYBETLI DABARALAR8-nji martda ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda “Arkadag Serdarly bagtyýar zenanlar” atly baýramçylyk dabarasy geçirildi.