Ýaş estrada aýdymçylaryň we höwesjeň aýdymçy ýaşlarynyň arasynda «Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşigi yglan edildi


Ýaş estrada aýdymçylaryň we höwesjeň aýdymçy ýaşlarynyň arasynda «Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde ýurdumyzyň ýaş estrada aýdymçylarynyň we höwesjeň aýdymçy ýaşlarynyň arasynda geçirýän «Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşigi yglan edildi.

Saýtymyzda «Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşiginiň düzgünnamasy bilen tanyşdyrmagy makul bildik.

Bäsleşigiň maksady Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň zehinli ýaşlary ýüze çykarmak baradaky tabşyryklaryna laýyklykda, estrada aýdymçylaryň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň zehinlilerini seçip almaga ýardam bermekden, geljekde olaryň sungat äleminiň ussat ýyldyzlary bolup ýetişmeklerine şert döretmekden, şeýle hem türkmen halkynyň aýdym-saz hazynasyny has-da baýlaşdyrmakdan ybaratdyr. Bäsleşigi geçirmegiň tertibine, oňa gatnaşmagyň düzgünlerine laýyklykda, bäsleşik ýylyň dowamynda geçirilýär. Bäsleşige 17 — 35 ýaş aralygyndaky Türkmenistanyň raýatlary gatnaşyp bilerler.

Birinji tapgyr: Ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan, Arkadag hem-de Aşgabat şäherlerinden döwlet çärelerine işjeň gatnaşan, «Türkmen owazy» teleradioýaýlymyna ýylyň dowamynda gelen hatlar we SMS-ler arkaly iň köp ses alan ýaş zehinli aýdymçylaryň 30-sy emin agzalarynyň saýlamagynda ikinji tapgyra gatnaşmaga hukuk gazanarlar.

Ikinji tapgyr: Iň köp ses alan ýaş estrada aýdymçylaryň aýdymlary diňlenip, olaryň iň ezberleriniň 20-si saýlanylyp alnar. Şeýlelikde, olaryň aýdymlary «Türkmen owazy» teleradioýaýlymynda yzygiderli ýaýlyma berler we tomaşaçylardyr diňleýjilerden gelýän SMS-lerden iň köp ses alan aýdymçylaryň 10-sy bäsleşigiň jemleýji tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazanarlar.

Bäsleşigiň birinji tapgyry 2023-nji ýylyň dekabr aýynyň 1 — 5-i, ikinji tapgyry dekabr aýynyň 10 — 15-i, jemleýji tapgyry bolsa dekabr aýynyň 15 — 20-si aralygynda geçiriler.

Bäsleşigiň jemleýji tapgyry: Bu tapgyra ikinji tapgyrda iň köp SMS ses alan aýdymçylar gatnaşarlar. Olar eminleriň we tomaşaçylaryň öňünde bir aýdymy orkestriň sazandarlyk etmeginde, ýene bir aýdymy bolsa sazsyz ýerine ýetirerler. Her çykyşdan soň emin agzalary aýdymçynyň ukyp-başarnygy barada öz pikirlerini beýan ederler. Jemleýji tapgyryň ahyrynda emin agzalary we tomaşaçylar çykyş eden aýdymçylara ses bererler. Şol sesleriň we SMS-leriň iň köpüsini alan aýdymçy hem bäsleşigiň ýeňijisi diýlip yglan ediler we «Ýylyň parlak ýyldyzy» diýen ada, göçme nyşana we gymmat bahaly sowgatlara eýe bolar. Bäsleşigiň netijeleri boýunça ýeňijiler Baş baýrak «Ýylyň parlak ýyldyzy» diýen ada eýe bolar, şeýle-de 1-nji, 2-nji, 3-nji orunlar kesgitleniler. Ýeňijilere diplomlar we gymmat bahaly sowgatlar, şeýle hem bäsleşige işjeň gatnaşan ähli aýdymçylar Hormat hatlary bilen sylaglanarlar.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanda gazanylan üstünlikleriň, hemişelik Bitaraplygymyzyň, şanly Garaşsyzlygymyzyň, halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülen mukaddeslikleriň, türkmen tebigatynyň ajaýyp gözellikleriniň, arassa ahlaklylygyň, päk söýginiň waspy bäsleşige gatnaşyjylaryň aýdymlarynda öz beýanyny tapmalydyr.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi: 44-88-79.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi: 44-00-74, 44-00-11, 48-96-82.

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti: 44-22-22, 44-20-11.