TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYK TOPLUMYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OBA HOJALYK TOPLUMYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA MASLAHAT GEÇIRDI8-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradow bilen sanly ulgam arkaly maslahat geçirdi. Onda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe çözgütler kabul edildi.