«Parahatlyk, ynanyşmak Arkadagyň ak ýoly»


«Parahatlyk, ynanyşmak Arkadagyň ak ýoly»Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramçylygynyň bellenilýän ýylynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde 2021-njy ýylyň ýanwar aýynyň 18-ne açylan «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany» ýyly mynasybetli «Parahatlyk, ynanyşmak Arkadagyň ak ýoly atly» ýylyna bagyşlanyp ýurdumyzyň suratkeş döredijilik eserleriniň we amaly-haşam sungatynyň sergisi gurnaldy. Sergide suratkeşleriň 50 golaýynyň gatnaşmagyna 65-den gowrak eserler sergilendi. Sergidäki görkezilen eserlerde watanymyzyň parahatçylygy, asudalygy, agzybirligi, milli däp-dessurlary beýän edilýär.
Olardan: Türkmenistanyň halk suratkeşi heýkeltaraş Saragt Babaýewyň «Bitaraplygyň mekany» atly uly göwrümli toplym heýkeli, Türkmenistanyň sungatynda at gazanan işgäri nakgaş suratkeş Saparmämmet Meredowyň «Ak durnalaryň aýdymy», «Mukaddes suw», «Çölde», suratkeş nakgaş Berdisähet Gurbansähedowyň «Toý», «Üzüm hoşasy», «Jerenler», «Guwlar», «Natýurmort» eserleri, suratkeş nakgaş Azat Myradowyň «Ürgençbazary» atly eserlerini görmek bolýar. Bulardan başgada birnäçe keramiki suratkeşler, grafikaçylar öz işleri bilen sergä gatnaşdylar. Olar özleriniň ajaýyp eserlerinde diýarymyzyň gözel künjeklerini, watanymyzyň baýlyklaryny, milli mirasymyzy, gadymdan gelýän däp-dessurlarymyzy şekillendiripdirler.