Resmi habar


Resmi habarTürkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine:
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 3-nji iýulynda çykaran 1271-nji buýrugy bilen okuwa kabul etmegiň bellenen möhletini uzaldyp, ony 2020-nji ýylyň 21-nji awgustynda tamamlamak;
Okuwa kabul etmek boýunça giriş synaglaryny welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde geçirmek tabşyryldy.