Kalbyň reňkli owazlary


Kalbyň reňkli owazlaryTürkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik Akademiýasynyň nakgaşçylyk kafedrasynyň mugallymlarynyň «Kalbyň reňkli owazlary» atly toparlaýyn sergisi açyldy. Bu sergä ussat halypa mugallymlarynyň 21-sanysy gatnaşyp, 125-den gowrak eserleri sergilendi. Bu sergide halypa suratkeşleriň döredijilik ýolunyň inçe tilsimlerinden döredilen, çuňňur many-mazmuna ýugrulan watanmyzyň geçmişini, şu güni giňden beýan edýän her bir eserleri synlanyňda, gelejekki ýaş nesillerimize, öwrenmäge, döretmäge özüne ünsiňi çekýän taryhy eserlerdir. Suratkeş milli gymmatlyklarymyzdan halynyň, şaý-seplerimiziň, bereketli türkmen saçagynyň şekillerini saýlama eserlerinde görkezipdir. Ussat halypa Annadurdy Almämmedowyň, Gylyçmyrat Nurlyýewiň, Azat Myradowyň, Gahryman Goçmyradowyň, Begenç Berkeliýewiň, Polat Garryýewiň, Wepa Gurdowyň watanymyzyň iň gözel tebigatlaryny öz eserlerinde wasp edendirler.

Dabaramyzyň başynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde direktory Gözel Hakberdiýewa Türkmen halkynyň milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli, döwletli işleri rowana ýollarda rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýürekden arzuw edip sergimizi açyk diýip yglan etdi.

Dabaramyzyň ahyrynda ussat halypalarymyz türkmen medeniýetini, sungatyny kämillik ýoly bilen öňe alyp barýan, Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza alkyş sözleri arzuw etdiler.