Jöwzaly yssydan goranalyň!


Jöwzaly yssydan goranalyň!Şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini dogry berjaý etmeli.

Tomus paslynda Günüň ýiti şöhlesinden goranmaly.

Tomsuna açyk reňkli, nah matadan tikilen eşikleri geýmeli.

Başyňa başgap geýmeli, ýaglyk daňmaly ýa-da saýawan götermeli.

Günüň dowamynda 2-2,5 litre çenli arassa suw içmeli.

Ýagly we ajy tagamlardan daşda bolmaly. Kakadylan eti, balyk önümlerini iýmitiňizden aýyrmaly.

Kiçi ýaşly çagalary gyzgyn howada daşaryk çykarmakdan saklanmaly.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi.