Döwlet Baştutanymyzyň döredijilik sowgady


Döwlet Baştutanymyzyň döredijilik sowgadyDüýn Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Oňa ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň ýolbaşçy düzümi, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýazyjy-şahyrlar, muzeýleriň hem-de kitaphanalaryň hünärmenleri, aýdymçy-sazandalar, artistler we köp sanly döredijilik işgärleri, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarydyr talyplary gatnaşdylar.

Türkmenistan gazeti