Garaşsyzlyk - parahatlyk binýady


Garaşsyzlyk - parahatlyk binýadyTürkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli «Garaşsyzlyk-parahatlyk binýady» atly baýramçylyk sergisi guraldy. Bu sergide ýurdumyzyň suratkeşleriniň şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň saýlama eserleriniň 200-den gowragy sergilendi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ussat suratkeşler ata- babalarymyzyň, pederlerimiziň, Magtymguly Pyragynyň arzuw eden Watanyny öz eserlerinde görkezipdirler. Garaşsyzlygyň bize beren üstünliklerini islendik döredijilik adamsynyň zehinini, gaýnap joşdurýar. Olar ýurdumyzyň gözel tebigatyny, asuda asmany, ýylyň dört paslynda al-ýaşyl öwsüp oturan mukaddes topragymyzyň waspyny bu sergide görmek bolýar. Kakageldi Seýitmuhammedowyň «Garaşsyzlyk toýy», Azat Myradowyň, Polat Garryýewiň «Meňli», Amanmuhammet Ataballyýewiň «Lebap miweleri», Owgan Owganowyň «Syrly mukam», Akmyradowa Ogulsuraýyň «Ene», Abdymuhammet Oramadowyň «Magtymguly» atly eserleri sergimizi bezediler.

Çykyş edenler Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli gutlag sözlerini aýtdylar.

Dabaramyzyň ahyrynda türkmen halkyna şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza çäksiz hoşallyklaryny bildirdiler