Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze saglygy goraýyş desgalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze saglygy goraýyş desgalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy10-njy oktýabrda Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününde ýurdumyzda köpugurly saglyk düzüminiň üstüni ýetiren lukmançylyk ulgamynyň iri desgalarynyň açylyş dabaralary boldy.
Şanly senä gabatlanan dabaralara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Milli Liderimiziň baştutanlygynda saglygy goraýyş ulgamyny hemmetaraplaýyn döwrebaplaşdyrmaga, türkmenistanlylary ýokary halkara ölçegleriň derejesinde lukmançylyk hyzmatlary bilen üpjün etmäge gönükdirilen «Saglyk» Döwlet maksatnamasy üstünlikli amala aşyrylýar. Şu günki dabaralaryň hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çärelerine badalga berýändigini bellemek gerek.