«ARKADAG EÝÝAMYNYŇ ARHITEKTURASY»


«ARKADAG EÝÝAMYNYŇ ARHITEKTURASY»Golaýda Türkmenistanyň çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk göreldesinden ylham alyp, döredijilikli zähmet çekýän ýurdumyzyň binagärleriniň toparlaýyn sergisi geçirildi.

Tutuş ýurdumyz boýunça ähli arhitektorlaryň 200-den gowrak işi gatnaşdy. Serginiň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirliginiň we şekillendiriş sungatynyň sergi merkeziniň direktory Gözel Hakberdiýewa, Türkmenistanyň at gazanan arhitektory, Türkmenistanyň arhitektorlar birleşiginiň başlygy Ata Gurbanlyýew, Türkmenistanyň arhitektorlar birleşiginiň başlygynyň orunbasary Ruslan Myradow, Türkmenistanyň Gurluşygy we binagärligi žurnalynyň baş redaktory Ýazgül Ezizowa çykyş etdiler.

Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk göreldesinden ylham alyp, döredijilikli zähmet çekýän ýurdumyzyň binagärleriniň toparlaýyn bäsleşikli sergisiniň jemi jemlenildi. Baş baýraga «Şähergurluşyk we dizaýn» ugry boýunça «Aşgabat şäheriniň 21-nji asyrda şähergurluşygynyň baş ýörelgesi» taslamasy üçin Ataberdi Gurbanlyýew sylaglandy. «Jemgyýetçilik binalaryň arhitekturasy» ugry boýunça Arkadag şäher häkimligi sylaglandy. «Ýaşaýyş binalaryň arhitekturasy» ugry boýunça Aşgabat şäher häkimligi sylaglandy.

Dabaramyzyň dowamynda «ARKADAG EÝÝAMYNYŇ ARHITEKTURASY» atly sergide döredijilikli zähmet çekýän ýurdumyzyň binagärlerine ýeňijilere Diplomlar, tapawutlanan işgärlere Hormat hatlary gowşuryldy.

Sergä gatnaşanlar uly buýsanç bilen Türkmen halkynyň milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, alyp barýan il-ýurt bähbitli döwletli işlerinde rowaçlyklar arzuw etdiler.