KADALARY BERK BERJAÝ EDELIŇ!


KADALARY BERK BERJAÝ EDELIŇ!◊ Agyz-burun örtüklerini ulanyň!
◊ Azyk önümleriniň howp¬suzlygynyň düzgünlerini berjaý ediň! Çig we taýýar iýmitleri kesmek üçin aýratyn pyçaklary we tagtalary ulanyň!
◊ Eti we ýumurtgany doly taýýar bolýança gowy edip bişiriň!
◊ Çig eti dogranyňyzdan soňra we taýýar iýmit bilen iş salyşýarkaňyz, aram-aram elleriňizi ýuwup duruň!
◊ Eger üsgürýän bolsaňyz ýa-da gyzgynyňyz ýokary bolsa, adamlar bilen ýüzbe-ýüz gatnaşykdan gaça duruň!
◊ Eliňiz hapa bolmasa-da, onda göze görünmeýän kesel döredijileriň bolmagy mümkin. Şol sebäpli ony sabyn bilen yzygiderli ýuwup, dürli zyýansyzlandyryş erginleri bilen tämizläp duruň!
◊ Asgyranyňyzda we üsgüreniňizde, agzyňyzy hem burnuňyzy tirsegiňizi epip ýa-da desmal bilen ýapyň!