MAGTYMGULY PYRAGY WE DÖWLETLILIK TAGLYMATY


MAGTYMGULY PYRAGY WE DÖWLETLILIK TAGLYMATY«Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, şeýle hem Gahryman Arkadagymyzyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly ajaýyp goşgusyndan ugur alnyp, täze — 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip atlandyrylmagy halkymyz üçin buýsançly waka öwrüldi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda milli mirasymyzy, medeni gymmatlyklarymyzy düýpli öwrenmek, gorap saklamak we dünýä ýaýmak boýunça ägirt işler alnyp barylýar.

Türkmenistan gazeti