TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI DAŞARY SYÝASY STRATEGIÝANYŇ AMALA AŞYRYLYŞY BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI DAŞARY SYÝASY STRATEGIÝANYŇ AMALA AŞYRYLYŞY BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI22-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow bilen iş maslahatyny geçirdi. Onda Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan ugur alnyp durmuşa geçirilýän daşary syýasat ýörelgelerine laýyklykda, birnäçe hyzmatdaş döwletler bilen özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek bilen bagly meselelere garaldy.