SAGDYN BOLAÝYN DIÝSEŇIZ...


SAGDYN BOLAÝYN DIÝSEŇIZ...- Agyz-burun örtüklerini hemişe we hemme ýerde (zerur bolan halatlarynda öý şertlerinde hem) hökman talabalaýyk dakynyň!
- Eger örtük çyg bolan bolsa, onda ony hökman täzeläň!
- Örtük bilen burnu¬ňyzy we agzy¬ňyzy ykjam ýapyň!
- Elleri¬ňizi ýygy-ýygydan akar suwuň aşagynda sabynlap ýuwuň!
- Bir gezeklik örtügi 2 sagatdan artyk ulanmaň!
- Derman serişdelerini lukman bilen maslahatlaşman, özbaşdak kabul etmäň! - Kesellemegiň öňüni almak üçin, arassa agyz suwuny we howpsuz azyk önümlerini ulanyň!
- Bedeniň kesellere garşy göreşijilik ukybyny (immuniteti) ýokarlandyrmak üçin, witaminlere baý bolan gök-bakja önümlerini we miweleri iýiň!
- Hereket adam bedeninde gan aýlanyşygyny kadalaşdyrýar, synalaryň işjeň¬ligini üpjün edýär.
- Sagdyn durmuş ýörelgesine eýerip, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyň!
-Her gün irdenki maşklary ýatdan çykarmaň we olary ýerine ýetirmäge ýaltanmaň!
- Köpçülik ýerlerinde hökmany suratda