«Eziz diýar Bitaraplyk şanly toýuny toýlaýar»


«Eziz diýar Bitaraplyk şanly toýuny toýlaýar»Ýakynda Garaşsyz ýurdumyzyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň, 2-nji çagalar çeperçilik mekdebiniň, 6-nji we 7-njy çagalar sungat mekdepleriniň çeperçilik bölüminiň döreden eserlerinden «Eziz Diýar Bitaraplyk şanly toýuny toýlaýar» ady bilen Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergi zalynda sergi gurnaldy.
Bu sergä Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebi, şol mekdebiň «Nakgaş», «Haly», «Zergär» bölümleriniň okuwçylarynyň döreden eserleri bilen gatnaşdylar. Okuwçylar eserlerde halkymyzyň durmuşyndan her bir pursatlaryny, milli toýlary, däp-dessurlary, owadan tebigatymyzy, Aşgabat şäheriniň gözelligini, asylly gyz gelinleri, şadyýan çaga pursatlaryny, bedewleri wasp edipdirler. Sergide görkezilen ajaýyp eserler sergä gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Garaşsyz Hemişelik Bitarap ýurdumyzy yzygiderli aladasy netijesinde ösdürýär. Mähriban Arkadagymyzyň jany sag başy dik bolsun il-ýurt bähbitli alyp barýan işleri rowaç bolsun.